Selen og risiko for hjertesvikt

Kardiologer ved University of Groningen i Nederland har publisert en omfattende gjennomgang av nåværende kunnskap om selenmangel og selenoproteins rolle hos pasienter med hjertesvikt [Al-Mubarak 2021].

Cardiologist
Hjertesvikt er en hjerte-sykdom med høy sykelighet og dødelighet og med en økende forekomst. Det er anslått at det er mer enn 26 millioner pasienter med hjertesvikt over hele verden. Et suboptimalt seleninntak og status påvirker hjerte-muskulaturens funksjon negativt.

De viktigste punktene i deres gjennomgang er som følger:

 • Selen er et essensielt mikronæringsstoff. Den er innebygd i 25 forskjellige selenoproteiner som har mange biologiske funksjoner i kroppen.
 • Et suboptimalt seleninntak og status fører til redusert celledannelse av disse selenoproteinene og til en redusert funksjon av selenoproteiner, noe som kan forverre oksidativt stress og betennelse, som begge er forbundet med mer alvorlige tilfeller av hjertesvikt.
 • 70% av pasientene som er diagnostisert med hjertesvikt har suboptimale serum selennivåer (under 100 mikrogram per liter).
 • Hjertesviktpasienter med suboptimale serumkonsentrasjoner har lavere treningskapasitet, lavere livskvalitet og dårligere prognose enn pasienter med hjertesvikt med serumkonsentrasjoner over 100 mkg/l.
 • Kliniske studier med effekten av selentilskudd hos pasienter med hjertesvikt har vist forbedrede kliniske symptomer som forbedringer i funksjonsklassen NYHA, i ejeksjonsfraksjonen i venstre ventrikkel og i lipidprofilen.
Selenmangel og hjertefeil
OBSERVASJONSSTUDIER AV SELENKONSENTRASJON OG HJERTESVIKT

Tre metaanalyser har skaffet dokumentasjon for et forhold mellom selenstatus og risikoen for hjertesykdom:

Studier av selentilskudd – KISEL-10-studien

Den mest interessante kliniske studien er KiSel-10-studien, der eldre borgere med en gjennomsnittsalder på 78 år, med lav selenstatus (gjennomsnittlig grunnlinjenivå: 67,1 mkg/l) ble behandlet med en kombinasjon av 200 mkg selen fra et selen gjærpreparat og 200 mg koenzym Q10 daglig i fire år.

Studier av selentilskudd og hjertesvikt

To randomiserte kontrollerte studier utført med små grupper av pasienter med hjertesvikt er av interesse: Les mer

Selenmangel en stor risikofaktor for hjertesykdom

Ash tray with cigarette butts
I den italienske studien (Giacconi et al. 2021) rangerte kun røyking over selenmangel som en risikofaktor for hjertesykdom. Alder, BMI, kolesterol, triglyseridnivå og kjønn rangerte alle lavere enn selenmangel som risikofaktorer for hjertesykdom.

Resultater fra en italiensk studie har bidratt med bevis for at det er nødvendig med tilstrekkelig selenstatus for å forhindre hjertesykdom, spesielt hos eldre.

De italienske studiedataene viste at studiedeltakere med plasmakonsentrasjoner av selen under 60 mikrogram per liter var 1,9 ganger mer sannsynlig å lide av hjertekarsykdom sammenlignet med deltakere med høyere selenstatus [Giacconi 2021].

Reduserte plasmaselennivåer var forbundet med forhøyede nivåer av inflammatoriske biomarkører, økt ekspresjon av cytokiner og nedregulering av sirtuiner i perifere mononukleære blodceller [Giacconi 2021].

Selenstatus og risiko for hjertekarsykdom

Studieresultater fra KiSel-10-studiet

I en klinisk studie med en kombinasjon av selen og ko-enzym Q-tilskudd for eldre borgere, gjennomsnittsalder: 78 år, med lav selenstatus (gjennomsnitt: 67,1 mikrogram per liter) i 48 måneder, fant forskerne en redusert dødelighet av hjerte- og karsykdommer etter 10 og 12 års oppfølging [Alehagen 2018, 2015). Les mer

Selen og antioksdanter til forebyggelse av hjertesykdom

Heart trouble
Selenmangel (<70 mkg/l) og lav selenstatus (70-100 mkg/l) er forbundet med nedsatt treningskapasitet og høyere dødsrisiko hos pasienter med hjertesvikt [Bomer 2019].
Kanadiske forskere har konkludert med at tilsetning av selen til antioksidanttilskudd bør overveies, hvis kombinasjonen av antioksidanter skal være forbundet med en nedsatt risiko for hjertesykdom og dødelighet av alle årsaker [Jenkins 2020].

Hvordan kom de til denne konklusjonen? Først gjennomførte de en foreløpig analyse av tilgjengelig forskningslitteratur og fant at antioksidanttilskudd så ut til å redusere forekomsten av død fra alle årsaker når kosttilskuddene inkluderte selen [Jenkins 2020].

Systematisk gjennomgang av kosttilskudd med og uten selen

Deretter gjennomførte de en systematisk gjennomgang og metaanalyse av randomiserte kontrollerte studier for å evaluere effekten av selentilskudd alene og effekten av antioksidantblandinger med eller uten selen på risikoen for hjertesykdom og dødelighet av alle årsaker [Jenkins 2020]. Les mer

Effekten av selentilskudd på hjertehelsen

Chambers of the heart
Den amerikanske hjerteforeningen definerer hjertesvikt som en tilstand hvor hjertemuskelen ikke kan pumpe nok blod ut i kroppen til å holde vev og organer tilstrekkelig forsynt med oksygen. Hjertesvikt er en tilstand, hvor det ikke er noen kjent kur. Selenmangel er forbundet med forverring av hjertesvikt.

Selen er et essensielt antioksidant sporstoff, som er nødvendig for nøkkelaktiviteter i menneskets stoffskifte [Djalalinia 2019]. Metaanalysene av randomiserte kontrollerte studier med selentilskudd viser at selentilskudd er en omkostningseffektiv intervensjon, som er lett å bruke, og som kan spille en viktig rolle i forebyggelsen av risikofaktorer for hjertesykdom [Hasani 2018; Hasani 2019; Mahdavi 2019; Tabrizi 2017].

Disse resultatene fra metaanalyser av randomiserende kontrollerende studier bekrefter resultatene i den multinasjonale observasjonsgruppestudien av Bomer. I denne studien var det mer sannsynlig, at pasienter med hjertesvikt med serum-selenkonsentrasjoner under 70 mikrogram per liter hadde følgende karakteristika [Bomer 2019]: Les mer

Selen og koenzym Q10 til eldre

Professor Urban Alehagen
Som en god detektiv har professor Urban Alehagen studert biologiske mekanismer, som kan forklare hvordan et kombinert tilskudd av selen og koenzym Q10 reduserer risikoen for at eldre dør av hjertesykdom. Blant de mistenkte han har undersøkt, er oksidativt stress, systemisk inflammasjon, fibrose og endotelfunksjonen.

Fire år med et daglig tilskudd med 200 mikrogram selen fra en patentert selengjær og 200 mg koenzym Q10 (i oppdelte doser: 2 x 100 mg) har nedsatt risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom markant med 54% (p = 0,02) [Alehagen 2013].

Studiedeltakerne var eldre i alderen 70-88 år (gjennom-snittsalder: 78 år), som fremdeles var i stand til å bo hjemme.

Professor Urban Alehagen og et team av forskere fra Linköping Universitet i Sverige tildelte tilfeldige eldre til enten å få den aktive behandlingen (selen og koenzym Q10) eller matchende placebo i den dobbeltblinde kliniske studien, KiSel-10 [Alehagen 2013].

Forbedret hjertefunksjon med koenzym Q10 og selen

Sammenlignet med eldre i placebogruppen opnådde eldre i den aktive behandlingsgruppen en signifikant forbedret hjertefunksjon målt på ekkokardiogrammer sammenlignet med placebo (p = 0,03) og en signifikant forbedring av den biokjemiske markøren NT-proBNP (p = 0,014). NT-proBNP er en pålitelig indikator for hjertesykdom; hjertemuskulaturen produserer vanligvis mer NT-proBNP-protein, når hjertet utsettes for stress eller skade [Alehagen 2013]. Les mer

Selenstatus og hjertesvikt

Pasienter med hjertesvikt med et lavt serumselennivå er mer utsatt for å bli innlagt på sykehuset og/eller å dø, enn hjertesviktpasienter med serumselennivåer over 100 mikrogram per liter.

Selenmangel hos pasienter med hjertesvikt er forbundet med nedsatt treningstoleranse og med en 50% høyere dødelighet [Bomer].

In vitro-studien av dyrkede humane hjertemuskelceller fra pasienter med hjertesvikt viser, at et lavt selennivå i hjertemuskelcellene er forbundet med nedsatt funksjon av mitokondriene [Bomer].

Nyere informasjon viser, at opptil 50% av pasienter med hjertesvikt lider av en form for mikronæringsstoffmangel av f.eks. selen, sink, jern eller jod [Bomer].

Selen: Et essensielt mikronæringsstoff

Seleninntak og selenstatus varierer veldig fra det ene geografiske område til det andre alt etter innholdet av selen i landbruksjorden og dermed i matvarene.

Et tilstrekkelig inntak av selen er nødvendig for viktige biologiske funksjoner: Les mer

Endring av stoffskiftet etter tilskudd med selen og koenzym Q10

Professor Urban Alehages forskning har vist, at det er en relativ høy dødelighetsrisiko hos eldre svenske personer med et lavt seleninntak og lav selenstatus. Eldre personer i Sverige hadde gjennomsnitlig serumkonsentrasjoner på 67,1 mikrogram pr. liter. Den samme økte dødelighetsrisikoen, som ses i Sverige, kan også være typisk for andre selenfattige deler av verden.

Det var klare forskjeller i stoffskifteprofilene fra eldre menn, som tok 200 mikrogram selen og 2 x 100 mg koenzym Q10 daglig i minst 18 måneder sammenlignet med de stoffskifteprofilene fra eldre menn som tok matchende placebo-preparater [Alehagen 2019].

På bakgrunn av data fra en studieanalyse av KiSel-10-studien rapporterte professor Urban Alehagen, at de største forskjellene primært ble sett i de følgende biologiske signalveiene [Alehagen 2019]:

 • pentosefosfatveien (prosess til dannelse av nikotin-amid-adenin-dinukleotid-fosfat, som er et stoff, som reduserer ubiquinon-koenzym Q10)
 • mevalonatveien (prosess til dannelse av kolesterol, koenzym Q10 og dolichol)
 • betaoksidasjon (prosess til nedbrytning av fettsyremolekyler for å produsere energi og til å produsere acetyl-CoA, FADH2 og NADH, som er nødvendig for sitronsyresyklus [Krebs-syklus]

Det var også andre signifikante endringer av stoffskiftet forbundet med tilskudd av selen og koenzym Q10 til eldre [Alehagen 2019].

Endringer i stoffskifteprofilen etter tilskudd med selen og koenzym Q10

I denne undersøkelsen analyserte professor Alehagen og hans forskerteam stoffskiftemønstrene av 95 metabolitter i eldre menns plasma. Les mer

Selen og koenzym Q10 til seniorer

Professor Urban Alehagen, Linköping Universitet i Sverige, var en nøkkelfigur som forsker på den kliniske Q-Symbio-studien og var ledende forsker i KiSel-10-studien. Han har vist, at et tilskudd med en kombinasjon av selen og koenzym Q10 til eldre mennesker med lavt selenstatus, reduserer risikoen for å dø av hjertekarsykdom og forbedrer hjertefunksjonen.

Den svenske KiSel-10-studiet gir randomisert og kontrollert dokumentasjon for at et daglig kombinasjon av et organisk selengjærtilskudd og et koenzym Q10-preparat i legemiddelkvalitet kan redusere hjertedødelighet, forbedre hjertefunksjonen og øke  helserelaterte livskvalitet hos eldre borgere [Alehagen 2013].

Lavt seleninnhold i blodet og høyere risiko for hjertesykdom

Professor Urban Alehagen og et forskerteam fra Linköpings Universitet undersøkte selennivået i blodet hos 688 svenske seniorer. Det gjennomsnitlige blodselennivået var 67,1 mikrogram pr. liter, hvilket er veldig lavt men ikke overraskende, da Sverige er et land med lavt seleninnhold i jorden og selenfattige matvarer [Alehagen 2016].

Da forskerne korrigerte for kjønn, røyking, koronararteriesykdom, diabetes, kronisk obstruktiv lungesykdom og nedsatt hjertefunksjon, oppdaget de at kvartilet av eldre med det laveste nivået selen i blodet hadde en 43% høyere risiko for å dø (all-cause) og en 56% høyere risiko for å dø av en hjertekarsykdom [Alehagen 2016]. Les mer

Selendosen er viktig

På kloden vår finnes det kun begrenset mengder med selen for fremstilling av selentillskudd for de som bor og lever i områder der seleninnholdet i jorda og maten er lavt. Selen er ikke resirkulerbart. Den årlige globale produksjonen av selen går hovedsakelig til industriell produksjon: Metall, glass, elektriske artikler, pigmenter, bruk i batterier og kunstgjødsel. Det som finnes igjen rekker knapt til kosttilskudd, selv om det er et viktig sporstoff, som menneskekroppen ikke selv kan produsere. Illustration: CC BY-SA 2.0 uk, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=717159.

En dag leste jeg et interessant spørsmål: Hvordan kan vi gjøre dette kjedelige sporstoffet mer interessant?

Det handlet om selen, grunnstoffet i det periodiske systemet med atomnummer 34. Som en bestanddel av selenavhengige selenoproteiner har selen mange biologiske funksjoner i kroppen:

 • Antioksidant-beskyttelse av cellene mot skader fra frie radikaler
 • Motvirkning av DNA-mutasjon
 • Hemming av kronisk lavintensiv inflammasjon
 • Optimal produksjon av skjoldbruskkjertelhormoner
 • Korrekt reproduksjon av celler
 • Beskyttelse av lymfekanaler og blodkarvegger
 • Nedsatt risiko for visse former for kreft
 • Nedsatt risiko for kardiovaskulær sykdom
 • Gjendannelse av antioksidant formene av C-vitamin, E-vitamin og coenzym Q10

Likevel er det nesten ingen som kjenner til at selen er et viktig biologisk næringsemne. Ingen tar blodprøver for å kontrollere sine selennivåer. Det er merkelig.

Selentilskudd med riktig dose

Som med så mange ting er form og dosering viktig.

Det finnes flere faktorer som man må ta hensyn til for å finne rett selendose.

 1. Seleninntaket varierer betydelig fra områder til områder, fra kultur til kultur og helt sikkert fra kost til kost. Det er vanskelig å få rede på, hvor mye selen vi får fra maten vår.
 2. Mengden av selen vi får fra maten vår, avhenger av jorda, hvor matvarene ble dyrket. Normalt får amerikanere, som bor på østkysten og i de nordvestlige stater tett på Stillehavet mindre selen i maten enn amerikanerne i midten av ​​landet. Men selv det avhenger av sammensetningen av ​måltidene de som hver spesielt spiser.
 3. Selen er viktig i små mengder; Men ved et veldig høyt nivå kan det være skadelig i det lange løp.
 4. Menneskekroppen danner ikke selen selv. Uten tilstrekkelig selen i maten og fra kosttilskudd vil det ikke være tilstrekkelig selen til å inngå i aminosyren selenocystein. Selenocystein er en nødvendig komponent til dannelse av ​​de 25 kjente selenoproteinene i kroppen.

Selenoproteinens funksjoner

Akkurat nå kjenner vi til 25 gener, som koder for syntesen av selenoproteinene i kroppen.

*** Det er åtte kjente glutathionperoxidaser, der mange har viktige antioksidantbeskyttelsesfunksjoner i forskjellige deler av kroppen. Les mer

Lavt serum-selennivå og økt kardiovaskulær dødelighet

I en nylig gjennomført studie, fant man en relativ høy dødelighetsrisiko hos eldre svensker med lav selenstatus. Tilskudd med selenberiket gjær og et koenzyme Q10-preparat, resulterte i en signifikant redusert risiko for å dø av hjertesykdom, en bedre hjertefunksjon og en bedre livskvalitet for eldre. De positive effektene av tilskuddene var fortsatt 12 år etter studien. .

Lave selenkonsentrasjoner i plasma/serum er koblet til økt risiko for å  dø av hjertesykdom og generelt økt dødsrisiko, uansett årsak. Professor Urban Alehagen og et forskerteam ved Linköpings universitet har undersøkt forholdet mellon lave selenverdier og risikoen for hjertesykdom.

Selentilskudd anbefales til eldre med veldig lave selennivåer

Den svenske studien viser at voksne mennesker med en selenkonsentrasjon under 57 mikrogram per liter, har en signifikant høyere risiko for å dø av alle årsaker (43 % høyere risiko) og for å dø av hjertesykdom (56 % høyere  risiko) [Alehagen 2016].

Sammenhengen forble selv etter at forskerne hadde korrigert de faktorene som muligens kunne påvirke resultatet:

 • mannlig kjønn
 • røyking
 • iskemisk hjertesykdom
 • diabetes
 • KOLS (kroniskt obstruktiv lungsykdom)
 • Nedsatt hjertefunksjon [Alehagen 2016].

I følge professor Alehagen, bør voksne med selennivåer under 57 mikrogram anbefales et selentilskudd. Les mer