Risiko for hjertesvikt og selenmangel

Lave plasmanivåer av selenoprotein P er assosiert med høyere risiko for hjertesvikt i en svensk befolkning [Jujic 2023].

Heart rate
Selenmangel hos hjertesviktpasienter er signifikant forbundet med en økt risiko for hjerte-kardødelighet, nedsatt trenings-kapasitet og dårligere livskvalitet [Bomer 2020].
Selenoprotein P er den primære proteintransportøren av selen i blodet.

Plasma- og serum-selenoprotein P-konsentrasjon er nyttige biomarkører for selenstatus hos personer med et relativt lavt seleninntak, fordi selenoprotein P reagerer på forskjellige inntaks-former av selen [Hurst 2010].

Selenmangel – definert som serumselenkonsentrasjoner under 70 µg/l – har vært assosiert med mer alvorlige symptomer på hjertesvikt, dårligere treningskapasitet og dårligere livskvalitet. Suboptimale serumselenkonsentrasjoner på 70-100 µg/l har lignende uønskede assosiasjoner, noe som tyder på at verdier mindre enn 100 µg/l kan anses som unormale [Bomer 2020].

Selenoprotein P og risiko for hjertesvikt

I den svenske «Malmö Preventive Project»-kohorten (n=18 240) målte forskere selenoprotein P-konsentrasjonen i 5060 tilfeldig utvalgte individer. Forskerne ekskluderte deretter personer med eksisterende hjertesvikt (n = 230) og personer med manglende data om kovariater inkludert i regresjons-analysen (n = 27). Denne handlingen resulterte i fullstendige data for 4803 personer (29,1 % kvinner, gjennomsnittsalder 69,6 år, 19,7 % røykere) [Jujic 2023].

Forskerne observerte at for hvert standardavviksøkning i selenoprotein P-nivået var det en assosiert lavere risiko for hjertesvikt over en median oppfølgingsperiode på 14,7 år. I kjønnsspesifikke analyser var assosiasjonen mellom hver 1. standardavviksøkning i selenoprotein P tilstede hos menn, men ikke hos kvinner. Individer, menn og kvinner til sammen, i den laveste selenoprotein P-kvintilen hadde høyest risiko for hjertesvikt sammenlignet med kvintilene 2–5 [Jujic 2023].

The mean value of the selenoprotein P concentration in the lowest quintile was 3.5 mg/l. This value corresponds to a serum selenium concentration significantly below 70 µg/l [Jujic 2023].

DEFINISJON AV HJERTESVIKT

American Heart Association definerer hjertesvikt som en tilstand der hjertet ikke kan takle arbeidsbelastningen. Ved hjertesvikt kan det hende at kroppens organer og vev ikke får oksygenet de trenger [AHA 2023].

I USA er det anslagsvis seks millioner pasienter med hjertesvikt. Omtrent halvparten av disse innleggelsene er hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon (HFrEF). Den andre halvparten er hjertesvikt med en opprettholdt ejeksjonsfraksjon (HFpEF) [Benjamin 2018].

Ved starten av den nåværende studien brukte Jujic og medarbeidere International Classification of Diseases-koder samlet inn fra det svenske utskrivningsregisteret samt fra lokale sykehus- og undersøkelsesregistre for å karakterisere tilfeller av hjertesvikt og utbredt hjertesvikt. Pasienter med tilfeller av hjertesvikt opplevde en dødelig eller ikke-dødelig episode av hjertesvikt i løpet av studiens oppfølgingsperiode. Hjertesviktpasientene som ble ekskludert fra den statistiske analysen var de som ved starten av studien hadde hatt en tidligere dødelig eller ikke-dødelig episode av hjertesvikt [Jujic 2023].

KONKLUSJON: RISIKO FOR HJERTESVIKT OG LAVT SELENOPROTEIN P

Selenoprotein P fungerer som en selentransportør. Det er viktig for selen-metabolisme og lagring. Selenoprotein P-konsentrasjoner korrelerer tett med serumselennivåer og er en funksjonell indeks for selenstatus [Jujic 2023].

Lave nivåer av selenoprotein P var assosiert med høyere risiko for hjertesvikt i en generell befolkning [Jujic 2023].

Justering for diabetesstatus viser at sammenhengen mellom lavt selenoprotein P-nivå og høyere risiko for hjertesvikt var uavhengig av diabetesstatus [Jujic 2023].

Det var ingen tilsynelatende interaksjon mellom selenoprotein P-nivå og røyking [Jujic 2023].

Det var bare en sammenheng mellom høyere selenoprotein P-konsentrasjoner og lavere risiko for hjertesvikt hos mannlige forsøkspersoner; mer enn to tredjedeler av studiepopulasjonen var imidlertid menn. Det var et betydelig lavere antall kvinnelige studiedeltakere i både hjertetilfellegruppen og kontrollgruppen. Følgelig kan ikke hjertehelse-fordelene av selen hos kvinner utelukkes. Høye selennivåer har tidligere vært assosiert med redusert risiko for dødelighet hos kvinner [Jujic 2023].

Kilder

American Heart Association. What is Heart Failure? 2023. Retrieved from https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/what-is-heart-failure

Benjamin EJ, Virani SS, Callaway CW. Heart disease and stroke statistics: 2018 update. Circulation 2018;137:e67–492.

Bomer N, Grote Beverborg N, Hoes MF, Streng KW, Vermeer M, Dokter MM, IJmker J, Anker SD, Cleland JGF, Hillege HL, Lang CC, Ng LL, Samani NJ, Tromp J, van Veldhuisen DJ, Touw DJ, Voors AA, van der Meer P. Selenium and outcome in heart failure. Eur J Heart Fail. 2020 Aug;22(8):1415-1423.

Hurst R, Armah CN, Dainty JR, Hart DJ, Teucher B, Goldson AJ, Broadley MR, Motley AK, Fairweather-Tait SJ. Establishing optimal selenium status: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr. 2010 Apr;91(4):923-31.

Jujic A, Molvin J, Schomburg L, Hartmann O, Bergmann A, Melander O, Magnusson M. Selenoprotein P deficiency is associated with higher risk of incident heart failure. Free Radic Biol Med. 2023 Jul 7;207:11-16.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *