Selenstatus, inflammasjon og hjertesykdom

Lav plasmaselenstatus er signifikant assosiert med risiko for hjerte-sykdom og med forhøyede blodbiomarkører for kronisk inflammasjon. En tverrsnittsstudie fra 2021 av eldre i det sentrale Italia har avslørt at personer med en plasmaselenstatus lavere enn 60 mkg/l er spesielt utsatt for hjertesykdom [Giacconi 2021].

Ancona, Italia
Forskere i Ancona, Italia, har laget en tverrsnittsstudie som viser, at lav plasmaselenstatus er forbundet med økt risiko for hjertesykdom og med forhøyede nivåer av blodbiomarkører for kronisk inflammasjon.

I de perifere mononukleære blodcellene til eldre mennesker diagnostisert med hjertesykdom, fant forskerne også at lav plasmaselenstatus var signifikant assosiert med økt genuttrykk av inflammatoriske cytokiner og kjemokiner og med en ned-regulering av sirtuinene SIRT-1, SIRT- 5, SIRT-6 og SIRT -7 [Giacconi 2021].

Merk: Mononukleære celler i perifert blod er lymfocytter (f.eks. T-celler, B-celler, NK-celler) og monocytter i motsetning til blodceller som erytrocytter, granulocytter og blodplater. Les mer

Serumselenstatus og dødelighetsrisiko hos personer med forhøyet blodtrykk

Seleninnholdet i serum viser en U-formet sammenheng med dødelighet av alle årsaker og med kardiovaskulær dødelighet hos personer med forhøyet blodtrykk [Tan 2021].

Blodtrykk målt Denne konklusjonen er basert på en analyse av data fra 929 personer diagnostisert med forhøyet blodtrykk [Tan 2021].

  • Personens gjennomsnittsalder var 63 år pluss/minus 13 år.
  • Litt over halvparten av personene var menn: 53 %.
  • Forskerne fulgte personene i en gjennomsnittlig periode på litt mer enn ti år: 121 måneder pluss/minus 41 måneder.
  • I løpet av oppfølgningsperioden døde 307 personer, her av 56 personer, som døde av hjerte-karsykdommer.
KVARTILER AV SERUMSELENSTATUS

Til analyseformål kategoriserende forskerne individene med forhøyet blodtrykk i kvartiler av serum-selenkonsentrasjon [Tan 2021]:

Q1: likt med eller mindre enn 124 mkg/l

Q2: 125-135 mkg/l

Q3: 136-147 mkg/l

Q4: større enn 148 mkg/l

OPTIMALE SERUMSELENIUMNIVÅER HOS personer MED blodtrykksforhøyelse

Forskerne sammenlignet data fra serumselenkvartilene og fant at risikoen for å dø av alle årsaker og dø av hjertesykdom var lavest i tredje kvartil (serumselenkonsentrasjoner mellom 136 og 147 mkg/l) [Tan 2021]. Les mer