Plasmaselennivåer og risikoen for hjerneslag

En kinesisk studie har vist at det er en signifikant negativ sammenheng mellom plasmakonsentrasjonen av selen og risikoen for at menn, men ikke kvinner, får hjerneslag. Dette er ikke første gang det er sett kjønnsforskjeller i forhold til metabolismen av selen i kroppen. Mer om det senere.

 

Picture of the brain
Vanligvis vil det være mange flere hjerneslag (apopleksi) på grunn av blodpropp i hjernen enn hjerneslag på grunn av sprengte blodkar. Tilstrekkelig tilførsel av selen til hjernen kan beskytte mot risikoen for hjerneslag.

Plasmaselennivåer og risikoen for førstegangs hjerneslag

De kinesiske forskerne analyserte resultatene av en nested case-kontroll studie med 1255 tilfeller av første slag og 1255 matchede kontroller [Hu 2021].

Dokumentasjon fra andre studier av selennivå og risiko for hjerneslag

Resultatene fra studier av selennivå og hjerneslag har til nå vært noe forvirrende:

  • En kinesisk case-kontroll studie fra 1304 deltakere i 2019 viste at høyere plasmaselennivåer var signifikant assosiert med en lavere risiko for blødning, men ikke for iskemisk hjerneslag [Xiao 2019].
  • En annen kinesisk studie fra 2019, en case-kontroll studie med 1277 deltakere, viste at høyere plasmaselennivåer var assosiert med redusert risiko for iskemisk hjerneslag [Wen 2019].
  • Den kanadiske Health Measures Study, US National Health and Nutrition Examination Study, og Inuit Health Study har alle funnet omvendte sammenhenger mellom antall helblodselen og forekomsten av hjerneslag [Hu 2019, 2017].

Selennivåer og risiko for å dø av et hjerneslag

Den tilgjengelige informasjonen om forholdet mellom selenstatus og død etter hjerneslag er sparsom.

Forklaringer på sammenheng mellom selenstatus og første hjerneslaget

Hvilke biokjemiske mekanismer kan forklare det omvendte forholdet mellom selenstatus og hjerneslagrisiko [Hu 2021]? Les mer

Selen og antioksdanter til forebyggelse av hjertesykdom

Heart trouble
Selenmangel (<70 mkg/l) og lav selenstatus (70-100 mkg/l) er forbundet med nedsatt treningskapasitet og høyere dødsrisiko hos pasienter med hjertesvikt [Bomer 2019].
Kanadiske forskere har konkludert med at tilsetning av selen til antioksidanttilskudd bør overveies, hvis kombinasjonen av antioksidanter skal være forbundet med en nedsatt risiko for hjertesykdom og dødelighet av alle årsaker [Jenkins 2020].

Hvordan kom de til denne konklusjonen? Først gjennomførte de en foreløpig analyse av tilgjengelig forskningslitteratur og fant at antioksidanttilskudd så ut til å redusere forekomsten av død fra alle årsaker når kosttilskuddene inkluderte selen [Jenkins 2020].

Systematisk gjennomgang av kosttilskudd med og uten selen

Deretter gjennomførte de en systematisk gjennomgang og metaanalyse av randomiserte kontrollerte studier for å evaluere effekten av selentilskudd alene og effekten av antioksidantblandinger med eller uten selen på risikoen for hjertesykdom og dødelighet av alle årsaker [Jenkins 2020]. Les mer