Serumselenstatus og dødelighetsrisiko hos personer med forhøyet blodtrykk

Seleninnholdet i serum viser en U-formet sammenheng med dødelighet av alle årsaker og med kardiovaskulær dødelighet hos personer med forhøyet blodtrykk [Tan 2021].

Blodtrykk målt Denne konklusjonen er basert på en analyse av data fra 929 personer diagnostisert med forhøyet blodtrykk [Tan 2021].

  • Personens gjennomsnittsalder var 63 år pluss/minus 13 år.
  • Litt over halvparten av personene var menn: 53 %.
  • Forskerne fulgte personene i en gjennomsnittlig periode på litt mer enn ti år: 121 måneder pluss/minus 41 måneder.
  • I løpet av oppfølgningsperioden døde 307 personer, her av 56 personer, som døde av hjerte-karsykdommer.
KVARTILER AV SERUMSELENSTATUS

Til analyseformål kategoriserende forskerne individene med forhøyet blodtrykk i kvartiler av serum-selenkonsentrasjon [Tan 2021]:

Q1: likt med eller mindre enn 124 mkg/l

Q2: 125-135 mkg/l

Q3: 136-147 mkg/l

Q4: større enn 148 mkg/l

OPTIMALE SERUMSELENIUMNIVÅER HOS personer MED blodtrykksforhøyelse

Forskerne sammenlignet data fra serumselenkvartilene og fant at risikoen for å dø av alle årsaker og dø av hjertesykdom var lavest i tredje kvartil (serumselenkonsentrasjoner mellom 136 og 147 mkg/l) [Tan 2021]. Les mer