Selenmangel og hjertesvikt

Hjertesvikt – hjertemuskelens manglende evne til å pumpe en tilstrekkelig mengde blod ut til kroppen – er en sykdom, som resulterer i åndenød, overbelastning av lungene og opphopning av blod i underekstremitetene. Hjertesvikt medfører nedsatt livskvalitet.

Mitochondrion
Illustrasjon av en mitokondrie. Mitokondriene i cellene våre omdanner kilder til energi slik som fettsyrer, glukose og ketoner til ATP-energimolekyler. Et tilstrekkelig inntak av mikronærings-stoffer som selen, koenzym Q10 og sink er viktige for mitokondrienes energiproduksjon og for antioksidant-beskyttelse av celler, lipider, proteiner og DNA.

Prognosen for hjertesvikt er dårlig, og de tilgjengelige medisin-ske behandlingene til pasienter med hjertesvikt er utilstrekkelige. Det er bruk for nye behandlings-strategier [Mortensen 2015].

Yin og kollegaer har analysert data fra 39.757 voksne i en tverrsnittsstudie fra 2005-2018 US National Health and Nutrition Examination Survey. Deres resultater tyder på at høye nivåer av kombinerte antioksidant mikronæringsstoffer fra kosten er forbundet med nedsatt forekomst av forskjellige former for hjertekarsykdom, og at selen yter det største bidraget til denne sammenhengen [Yin 2022].

Nils Bomer og en gruppe kardiologer i Holland, Skotland og England har foreslått, at kardiologer holder oppmerksomheten rettet mot hjerte-sviktpasienters status med hensyn til mikronæringsstoffene selen, koenzym Q10, sink, jern og kobber, og at de ser kosttilskudd som en nyttig terapeutisk strategi til behandling av hjertesviktpasienter [Bomer 2022].

SUBOPTIMAL SELEN, KOENZYM Q10-, SINK-, JERN- OG KOBBERSTATUS HOS HJERTESVIKTPASIENTER

Mitokondrienes elektrontransportkjedet har bruk for selen, koenzym Q10, sink, jern og kobber til en effektiv ATP-energiproduksjon og til et antioksidantforsvar mot skadelige frie radikaler. Hjertesviktpasienter er kjent for å ha lavt inntak av selen, sink og jern; dessuten er hjertesviktpasienter kjent for å danne mindre koenzym Q10 enn friske personer [Bomer 2022].

En mangelfull eller suboptimal status for disse mikronæringsstoffene kan bidra til en defekt mitokondriefunksjon, nedsatt antioksidantbeskyttelse og til redusert kapasitet i dannelse av energi i form av ATP hos hjertesviktpasienter [Bomer 2022].

SELEN OG HJERTEHELSE

Selen er nødvendig som en komponent i aminosyren selenocystein. Selenocystein er nødvendig som en komponent i selenoproteinene, glutathionperoksidase og thioredoksinreduktase. Disse selenoproteinene fungerer som antioksidantenzymer som forhindrer den skadelige opphopningen av det skadelige frie radikalet hydrogenperoksid inne i cellene og i mitokondriene [Bomer 2022].

I en kohortstudie fant forskerne at serumselenstatus under 100 mkg/l hos pasienter med hjertesvikt er signifikant assosiert med redusert treningskapasitet og høyere dødelighet, noe som tyder på at serumselenkonsentrasjoner under 100 mkg/l kan utgjøre en mangeltilstand [Bomer 2020].

I den randomiserte kontrollerte studien KiSel-10 ga professor Urban Alehagen og hans team av forskere et tilskudd av selen og koenzym Q10 eller placebo til eldre 70-88 år gamle som bor hjemme. Gjennomsnittlig serumselennivå for studiedeltakerne var ganske lavt: 67,1 mkg/l [Alehagen 2013; Alehagen 2020].

Det kombinerte tilskuddet med 1 x 200 mkg / dag selen og 2 x 100 mg koenzym Q10 i fire år var assosiert med en signifikant lavere risiko for å dø av hjertesykdom samt med en signifikant bedre hjertefunksjon som sett på ekkokardiogrammer sammenlignet med placebo [ Alehagen 2013]. De gunstige effektene på hjertehelsen fortsatte etter seponering av det kombinerte tilskuddet i ytterligere åtte år [Alehagen 2018].

KOENZYM Q10 OG HJERTEHELSE

Den primære kilden til koenzym Q10 er endogen biosyntese. Dannelsen av koenzym Q10 hos voksne avtar med økende alder [Kalén 1989]. Tilskudd er nødvendig for å kompensere for den reduserte biosyntesen. Hos pasienter med hjertesvikt er lave plasmakonsentrasjoner av Q10 assosiert med en dårligere funksjonsklasse i New York Heart Association (NYHA), en lavere venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon og høyere plasmakonsentrasjoner av NT-proBNP, en kjent blodbiomarkør for hjertesvikt [ Bomer 2022].

Koenzym Q10 spiller en nøkkelrolle i produksjonen av ATP i mitokondriene. I tillegg hemmer Q10 peroksidasjonen av lipider og lipoproteiner og beskytter cellemembraner mot oksidasjon. Det oksidative stresset som følger med hjertesvikt kan tappe Q10-nivået [Bomer 2022].

Vi har nevnt bruken av Q10-tilskudd i KiSel-10-studien. I den randomiserte kontrollerte studien, Q-Symbio-studien, ga Dr. Svend Aage Mortensen og hans forskerkolleger Koenzym Q10 3 x 100 mg/dag eller tilsvarende placebo for pasienter med kronisk hjertesvikt i to år. Q10-tilskuddet var signifikant assosiert med redusert behov for sykehusinnleggelse, redusert forverring av hjertesvikt, redusert forekomst av kardiovaskulær død, redusert behov for mekanisk hjertepumpe eller akutt hjertetransplantasjon sammenlignet med placebo. I tillegg var Q10-tilskuddet signifikant assosiert med en reduksjon i dødelighet av alle årsaker [Mortensen 2014].

Tilsvarende ga forskerne i Morisco-studien 2 mg koenzym Q10 pr kilo kroppsvekt eller placebo pr dag i en 12-måneders randomisert kontrollert studie. Hjertesviktpasientene som fikk den aktive behandlingen rapporterte signifikant færre hjertesviktrelaterte sykehusinnleggelser og komplikasjoner enn hjertesviktpasientene i placebogruppen [Morisco 1993].

SINK OG HJERTEHELSE

Bomer og medarbeidere [2022] bemerker at sinkmangel hos hjertesviktpasienter kan være forårsaket av lavt kostinntak, vanlig i mange deler av verden, av redusert gastrointestinalt opptak og/eller økt utskillelse som følge av en nevrohormonell aktivering. Medisiner for å senke blodtrykket som ACE-hemmere og angiotensin II-reseptorblokkere øker også sinksekresjonen.

Sink er en viktig bestanddel av det endogene superoksid-dismutase-antioksidant-enzym. Når produksjonen av skadelige frie radikaler i mitokondriene overstiger antioksidantaktiviteten av superoksiddismutase, skjer det en økt celledegenerasjon og i siste ende celledød [Bomer 2022].

Observasjonsstudier har vist at serumsinkkonsentrasjoner er lavere hos hjertesviktspasienter enn hos friske frivillige, og at serumsinkkonsentrasjoner under 75 mkg/dl hos hjertesviktpasienter er assosiert med høyere kardiovaskulær dødelighet og høyere dødelighet av alle årsaker [Bomer 2022]. Kliniske studier er nødvendig for å involvere hjertesviktpasienter med sinkmangel for å teste den terapeutiske rollen til sinktilskudd.

JERN OG HJERTEHELSE

Bomer og medarbeidere [2022] uttaler at jernmangel er assosiert med hypoksi, dvs. en utilstrekkelig tilførsel av oksygen til vev og organer, noe som resulterer i mitokondriell dysfunksjon, redusert ATP-produksjon og svekket sammentrekning og avspenning av hjertemuskelen. Imidlertid kan et overskudd av ubundet jern i mitokondriene også føre til produksjon av skadelige frie radikaler som ukontrollert skader mitokondriene og andre organeller i cellene. I mitokondriene må det meste av jernet binde seg til ferritin [Bomer 2022].

Jernmangel er en vanlig underernæring, og kliniske studier viser at IV jerntilskudd for pasienter med hjertesvikt er assosiert med gunstige effekter på pasientenes symptomer, livskvalitet og treningskapasitet. Oralt jerntilskudd har ikke gitt de samme gunstige resultatene. Det anbefales derfor at alle hjertesviktpasienter testes for jernmangel og behandles med IV-jern etter behov [Bomer 2022].

KOBBER OG HJERTEHELSE

Bomer og kolleger [2022] har ikke funnet bevis for å anbefale kobbertilskudd. Generelt advarer de om at studier viser høyere konsentrasjoner av kobber i blodet hos pasienter med hjertesvikt enn hos friske kontrollpersoner. En studie fant at pasienter som døde eller ble innlagt på grunn av hjertesvikt hadde i gjennomsnitt en høyere serumkobberkonsentrasjon enn de som ikke døde eller skulle legges inn på sykehus. En metaanalyse av data fra 13 studier med 1504 deltakere i studien viste en sammenheng mellom hjertesvikt og høyt innhold av kobber i serum.

KOST MED NOK MAKRONÆRINGSSTOFFER MEN IKKE MIKRONÆRINGSSTOFFER

For å analysere årsaken til at hjertemuskelen begynner å generere for lite ATP-energi, innså Bomer og medarbeidere at problemet ikke ligger i kostholdets tilførsel av makronæringsstoffer som fettsyrer, melkesyre og karbohydrater. Den typiske dietten gir tilstrekkelige mengder av disse kildene for ATP-energiproduksjon.

Det som ofte mangler er i stedet tilstrekkelig tilførsel av mikronærings-stoffene – selen, koenzym Q10, sink og jern. Disse mikronæringsstoffene trengs i tilstrekkelige mengder for å muliggjøre mitokondriell produksjon av ATP-energi og for å gi antioksidantbeskyttelse mot de skadelige frie radikalene som dannes i forbindelse med ATP-energiproduksjon.

Reduksjonen i den bioenergetiske kapasiteten forårsaket av en suboptimal forsyning av disse mikronæringsstoffene kan spille en stor rolle i utviklingen og forverring av hjertesvikt, ifølge Bomer [2022].

KONKLUSJON: HJERTEMUSKELDEFEKT PÅ GRUNN AV MIKRONÆRINGSMANGEL

Boomer og kolleger tar opp problemet med en sviktende hjertemuskel som ser ut til å være «tømt for drivstoff».

De konkluderer med at etterfylling av mer drivstoff i form av fettsyrer, glukose og ketoner til hjertemuskelen ikke vil hjelpe mye dersom mitokondriene i hjertemuskelen ikke har nok mikronæringsstoffer til å omdanne fettsyrer, glukose og ketoner til ATP-energi uten å lage overdreven oksidativ skade på hjertemuskelen [Bomer 2022].

Når det er mangler av selen og koenzym Q10, er hjertemuskelen spesiell sårbar over for skader forårsaket av skadelige frie radikaler, som er et biprodukt av prosessen eller ATP-energidannelsen [Bomer 2022].

Mangel på mikronæringsstoffer, sier de endrer paradigmet fra en hjerte-muskel uten brennstoff til en hjertemuskel, som er defekt og “på vei til selvdestruksjon” [Bomer 2022].

Kilder

Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Int J Cardiol. 2013 Sep 1;167(5):1860-6.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLoS One. 2018;13(4):e0193120.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P, Larsson A. Supplemental selenium and coenzyme Q10 reduce glycation along with cardiovascular mortality in an elderly population with low selenium status – A four-year, prospective, randomised, double-blind placebo-controlled trial. J Trace Elem Med Biol. 2020 May 4;61:126541.

Bomer N, Pavez-Giani MG, Grote Beverborg N, Cleland JGF, van Veldhuisen DJ, van der Meer P. Micronutrient deficiencies in heart failure: Mitochondrial dysfunction as a common pathophysiological mechanism? J Intern Med. 2022 Feb 9. Epub ahead of print.

Bomer N, Grote Beverborg N, Hoes MF, Streng KW, Vermeer M, Dokter MM, IJmker J, Anker SD, Cleland JGF, Hillege HL, Lang CC, Ng LL, Samani NJ, Tromp J, van Veldhuisen DJ, Touw DJ, Voors AA, van der Meer P. Selenium and outcome in heart failure. Eur J Heart Fail. 2020 Aug;22(8):1415-1423.

Girerd N. Is the correction of micronutrient deficiencies the next step in heart failure management? J. Intern Med. 2022 Feb 9. Epub ahead of print.

Kalén A, Appelkvist EL, Dallner G. Age-related changes in the lipid compositions of rat and human tissues. Lipids. 1989 Jul;24(7):579-84.

Morisco C, Trimarco B, Condorelli M. Effect of coenzyme Q10 therapy in patients with congestive heart failure: a long-term multicenter randomized study. Clin Investig. 1993;71(8 Suppl):S134-6.

Mortensen SA, Rosenfeldt F, Kumar A, Dolliner P, Filipiak KJ, Pella D, Alehagen U, Steurer G, Littarru GP; Q-SYMBIO Study Investigators. The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: results from Q-SYMBIO: a randomized double-blind trial. JACC Heart Fail. 2014 Dec;2(6):641-9.

Mortensen, S. A. Coenzyme Q10: will this natural substance become a guideline-directed adjunctive therapy in heart failure? JACC. Heart Failure. 2015;3(3):270-271.

Yin T, Zhu X, Xu D, Lin H, Lu X, Tang Y, Shi M, Yao W, Zhou Y, Zhang H and Li X. The Association between dietary antioxidant micronutrients and cardiovascular disease in adults in the United States: A cross-Sectional
study. Front. Nutr. 2022;8:799095.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *