Selentilskudd og risiko for svangerskapsforgiftning

Selentilskudd for gravide kvinner med høy risiko for svangerskaps-forgiftning har vist gunstige effekter på 1) serumselennivåer, 2) noen metabolske profiler, 3) livmor pulsatilitetsindeks og 4) mental helse – sammenlignet med placebo. Studien sammenlignet effekten hos 60 gravide kvinner som fikk et tilskudd på 200 mcg/dag i 12 uker med effekten av deltakere som fikk placebo i samme periode.

Gravid kvinne
Svangerskapsforgiftning er en alvorlig hypertensiv tilstand under graviditeten. Det er forbundet med høy risiko for morbiditet og mortalitet hos både mor og foster. Seleninntak og status er blitt forbundet med forekomsten av svangerskapsforgiftning.

Tilskuddsperioden varte i 12 uker med start i uke 16 til 1uke 8 av graviditeten. Det ble ikke rapportert om bivirkninger relatert til inntak av 200 mcg selen om dagen hos gravide kvinner med høy risiko for svangerskaps forgiftning i hele studiens varighet [Mesdaghinia 2022].

SELENTILSKUDD SAMMENLIGNET MED PLACEBO

Hvordan var selentilskuddet sammenlignet med placebotilskuddet hos de gravide?

 • Selentilskudd var forbundet med en betydelig økning i serumselennivået
 • Selentilskudd var forbundet med en betydelig økning i den samlede antioksidantkapasitet og i det samlede glutathionnivå.
  Merk: Total antioksidantkapasitet = et mål på den kumulative aktivitet til alle antioksidanter i blodet; glutathion = en endogen antioksidant.
 • Selentilskudd var forbundet med en betydelig reduksjon i nivået av høysensitivt C-reaktivt protein (hsCRP).
  Merk: hsCRP i blodet er en bioprodusent for omfanget av inflammasjon i kroppen.
 • Selentilskudd var forbundet med et betydelig reduksjon i pulsatilitetsindeks til livmorarterien målt med Doppler-ultralyd.
  Merk: Pulsatilitetsindekset er et mål på de systoliske og diastoliske hastigheter i livmoren.
 • Selentilskudd var forbundet med en betydelig forbedring av depressjon, angst og søvnkvalitet.
METAANALYSE AV SELENSTATUS OG RISIKO FOR SVANGERSKAPSFORGIFTNING

En systematisk oversikt og metaanalyse fra 2016 av data fra 13 observasjonsstudier med 1515 deltakere og 3 randomiserte kontrollerte studier med 439 deltakere har ført forskerne til følgende konklusjoner [Xu 2016]:

Randomiserende kontrollerte forsøk med selentilskudd og risiko for svangerskapsforgiftning
 • I 2014 rapporterte Rayman og hans medarbeidere resultatene av en pilotstudie der forskere tilfeldig fordelte 230 førstegangsgravide kvinner til enten en selenbehandlingsgruppe (60 mcg/dag) eller en placebogruppe fra uke 12 til uke 14 av svangerskapet og frem til fødsel.Mellom uke 12 og uke 35 økte selenkonsentrasjonen i fullblod signifikant i den selenbehandlede gruppen mens den sank signifikant i placebogruppen. Etter 35 uker var det signifikant høyere konsentrasjoner av fullblodsselen og av plasmaselenoprotein P i den selenbehandlede gruppen enn i placebogruppen [Rayman 2014].Ved uke 35 var konsentrasjonen av serumløselig vaskulær endotelial vekstfaktorreseptor-1 (sFlt-1) signifikant lavere i den selenbehandlede gruppen enn i placebogruppen til deltakerne i den laveste kvartilen av selenstatus ved starten av studien. Serum sFlt-1 status er en biomarkør assosiert med risiko for svangerskapsforgiftning [Rayman 2014].Studieresultatene indikerer at selentilskudd har potensial til å redusere risikoen for svangerskapsforgiftning hos gravide kvinner med lav selenstatus.
 • I 2010 rapporterte Tara og kollegene resultatene av en pilotstudie der forskere tilfeldig tildelte 166 førstegangsgravide kvinner som var i første trimester av svangerskapet til å få 100 mcg selen eller placebo om dagen frem til fødselen.Data fra studien viste følgende resultater [Tara 2010]:
 • Det var ingen signifikante bivirkninger forbundet med selentilskuddet.
 • Det var en signifikant økning i gjennomsnittlig serumselenkonsentrasjon ved termin i gruppen som fikk selentilskudd. Gjennomsnittlig serumselenkonsentrasjon i placebogruppen forble uendret.
 • Forekomsten av svangerskapsforgiftning var lavere i selengruppen (n = 0) enn i placebogruppen (n = 3); denne forskjellen var imidlertid ikke statistisk signifikant.
 • Forskerne konkluderte med at resultatene deres indikerer at selentilskudd hos gravide kan være assosiert med lavere forekomst av svangerskapsforgiftning [Tara 2010].
KONKLUSJON: SELENSTATUS OG RISIKO FOR SVANGERSKAPSFORGIFTNING
 • Lav selenstatus er forbundet med økt risiko for svangerskapsforgiftning.
 • Det krever flere prospektive kliniske studier for å bestemme den optimale tilskuddsdosen, det optimale startspunktet for tilskuddet og den optimale varigheten av tilskuddet.
Kilder

Mesdaghinia E, Shahin F, Ghaderi A, Shahin D, Shariat M, Banafshe H. The Effect of selenium supplementation on clinical outcomes, metabolic profiles, and pulsatility index of the uterine artery in high-risk mothers in terms of preeclampsia screening with quadruple test: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Biol Trace Elem Res. 2022 Feb 28. Prepub ahead of print.

Rayman MP, Searle E, Kelly L, Johnsen S, Bodman-Smith K, Bath SC, Mao J, Redman CW. Effect of selenium on markers of risk of pre-eclampsia in UK pregnant women: a randomised, controlled pilot trial. Br J Nutr. 2014 Jul 14;112(1):99-111.

Tara F, Maamouri G, Rayman MP, Ghayour-Mobarhan M, Sahebkar A, Yazarlu O, Ouladan S, Tavallaie S, Azimi-Nezhad M, Shakeri MT, Boskabadi H, Oladi M, Sangani MT, Razavi BS, Ferns G. Selenium supplementation and the incidence of preeclampsia in pregnant Iranian women: a randomized, double-blind, placebo-controlled pilot trial. Taiwan J Obstet Gynecol. 2010 Jun;49(2):181-7.

Xu M, Guo D, Gu H, Zhang L, Lv S. Selenium and preeclampsia: a systematic review and meta-analysis. Biol Trace Elem Res. 2016 Jun;171(2):283-292.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *