Selen, tungmetaller og fødsel

Undersøkelser viser at høyere konsentrasjoner av farlige tungmetaller – kadmium, kvikksølv og bly – i morens blod sannsynligvis vil bli duplikert i navlestrengsblod, i fosterets blod, i morsmelken og i det nyfødte barns blod, med potensielt skadelige langsiktige konsekvenser for barnet. Det er tegn på at selen binder seg til kadmium og kvikksølv, hvilket muliggjør nøytralisering av stoffene hos moren.

Tidlig eksponering for naturlige grunnstoffer som er giftige – kadmium, kvikksølv og bly – kan ha langsiktige negative, helsemessige konsekvenser. Barn som usettes for disse grunnstoffene, mens de stadig er i livmoren og under amming, kan få vedvarende skader i hjernen og nervesystemet samt i nyrerne og leveren. Spørsmålet er: I hvilket omfang kan selentilskudd redusere risikoen for toksisk skade?

I betraktning av disse giftige tungmetallers skadelige egenskaper – kadmium, kvikksølv og bly – for både moren, fosteret og den nyfødte, er det vanskelig å utføre randomiserte kontrollerte undersøkelser. I stedet kommer de beste bevisene for de positive virkningene av selentilskudd fra undersøkelser som sammenligner graden av eksponering for kvikksølv med innholdet av selen i både moren og barnet.

Vil et høyere selennivå redusere risikoen for forgiftning av kadmium, kvikksølv og bly? I den nedre teksten gjennomgår jeg noen av de tilgengelige undersøkelsene.

Morkakens overføring av tungmetaller
Dr. Chen og et team av forskere undersøkte data fra prøver av mødres blod, navlestrengsblod og postnatalt blod (efter fødselen) fra deltagere i Boston Birth Cohort-undersøkelsen. Forskerne rapporterte følgende resultater:

 • Boston Birth Cohort-undersøkelsens mødres eksponering for disse giftige grunnstoffene – kadmium, kvikksølv og bly – var mer omfattende enn man hadde forestilt seg.
 • Det var en betydelig overførsel av disse giftige grunnstoffene fra moren til fostrene.
 • Det var et betydelig høyere nivå av kvikksølv i mor- og navlesnorsplasma, samt i røde blodlegemer hos de mødrene som fødte for tidlig eller hos babyer med lav fødselsvekt sammenlignet med kvikksølvnivåene hos de mødrene som fødte deres babyer til tiden, og hvis babyer hadde en normal fødselsvekt [Chen].

Disse resultater indikerer et behov for pre-screening av kvinner, som planlegger en graviditet for forhøyede konsentrasjoner av kadmium, kvikksølv og bly. Deretter kan det avhengig av resultatene fra screeningen, vurderes et gjær-selenpreparat.

Kadmium og selen og fødselskarakteristika
Dr. Al-Saleh og et team av forskere målte kadmium- og selenivåene i navlestrengsblod og i morkaken på 250 friske mødre. Deres resultater viste en negativ sammenheng mellom livmor-eksponering for kadmium og fosterets fødselskarakteristika.

 • Høyere nivåer av kadmium i navlestrengen ble negativt forbundet med følgende indikatorer for en sunn fødsel:
  • Fem minutters apgar score
  • Fødselshøyde
  • Fødselsvekt
  • Morkakens tykkelse
 • Høyere nivåer av kadmium i morens blodprøver var forbundet med en økt risiko for lav fødselsvekt (babyer som var små i forhold til deres alder).
 • Høyere kadmiumnivå i morkaken var forbundet med lavere morkakevekt.

Note: Apgar-scoren er resultatet av en hurtig vurdering av barnets helse ved fødselen og fem minutter etter fødselen. Den vurderer babyens utseende, puls, grimaser, aktivitet og respiratorisk evne.

I Al-Saleh-studiet var et høyere seleninnhold i navlestrengen forbundet med en høyere vekt og en større tykkelse av morkaken.

Forskerne konkluderte med at de mekanismene hvor selen kan nedsette graden av kadmiumforgiftning og dets negative virkninger hos nyfødte babyer enda ikke er kjent. Forskerne antok at den helsemessige virkningen av selentilskudd kan avhenge ikke kun av et økt seleninnhold, men også av de former for selen som anvendes i tilskuddet.

De etterlyste ytterligere spesfisering av selen i undersøkelser av effekten av kadmium, kvikksølv og blyforgiftning [Al-Saleh]. Hvilke former for selen vil sannsynligvis være mest effektive mot tungmetalforgiftning? Det er dette vi har bruk for å vite med større sikkerhet. På nuværende tidspunkt ser det ut til at gjær-selenpreparater er mest effektive.

Kadmium og selen og nyrefunksjonen
Dr. Skröder og et team av forskere undersøkte nyrefunksjonen hos barn i alderen 4,5 år. Barna hadde vært utsatt for forskjellige mengder av kadmium, arsen og selen i deres mat og drikkevand.

Teamets resultater indikerte en forbindelse mellom kadmiumeksponering, selenstatus og nyrefunksjon:

 • Omfanget av barns eksponering for kadmium ble vist å ha hatt en negativ innvirkning på nyrefunksjonen.
 • En bedre selenstatus ble vist å ha en beskyttende virkning mot de skadelige virkningene av kadmium-eksponering [Skröder].

Kadmium, selen og fødselsvekt
Dr. Sun og et team av forskere undersøkte selenstatus og omfanget av eksponering for kadmium og bly blant mødre og fostre. Deres undersøkelser viste til følgende resultater:

 • Mødrenes innhold av kadmium, bly- og selen i blodet avspeilet seg i navlestrengens innhold av kadmium, bly- og selen.
 • Omfanget av eksponering for kadmium ble bevist å påvirke de nyfødte barnenes fødselsvekt.
 • Høyere seleninntak syntes å redusere mengden av kadmium i navlestrengsblod.
 • Høyere seleninntak syntes å fremme fosterets vekst [Sun].

Selen, kvikksølv og amalgambasert tannbehandling
Dr. Razagui og et forskerteam målte konsentrasjoner av kvikksølv og selen i hårbundsprøver fra nye mødre og deres nyfødte.

 • Data fra deres undersøkelse viste at amalgambasert tannbehandling under graviditeten er forbundet med en høyere prenatal eksponering for kvikksølv.
 • Sammenhengen mellom mødrenes forhøyede kvikksølvkonsentrasjoner og de nyfødtes høye kvikksølvkonsentrasjoner var særlig sterk i de tilfellene hvor mødrene hadde fått amalgamfyldninger fjernet og / eller utskiftet under graviditeten.
 • En bedre selenstatus reduserte risikoen for skadelige virkninger fra en høy eksponering for kvikksølv [Razagui].

Røyking, selen og kadmium-nivåer
Dr. Kosanovic og et forskerteam undersøkte nivået av kadmium- og selen hos gravide kvinner med normalt blodtrykk og med høyt blodtrykk, samt hos deres fostre.

 • Gravide kvinner som røyket hadde signifikant høyere kadmium og signifikant lavere selenkonsentrasjoner i blodet enn det var tilfellet for ikke-røykere.
 • Selenkonsentrasjonen i røykeres navlestrengsblod sammenlignet med ikke-røykere var også signifikant lavere, hvilket betyr at fostrene fikk mindre beskyttende selen.
 • Selenkonsentrasjonen i røykerenes fostervann var også signifikant lavere enn i fostervandet hos ikke-røykerne.
 • Data fra undersøkelsen viser at et høyt blodtrykk hos gravide røykere er signifikant forbundet med høyere konsentrasjoner av kadmium i blodet [Kosanovic].

Planlegger du en graviditet?
Ovenstående undersøkelser viser at kvinner som planlegger en graviditet har bruk for å få deres blod testet for at få undersøkt nivået av skadelige tungmetaller og få målt nivået av beskyttende selen.

En tilstrekkelig forsyning av selen før og under graviditeten kan beskytte, ikke kun mot de verste virkninger av tungmetalforgiftning, men også mot risikoen for svangerskapsforgiftning, som er en alvorlig lidelse under graviditeten.

Kilder

Al-Saleh, I., Al-Rouqi, R., Obsum, C. A., Shinwari, N., Mashhour, A., Billedo, G., & Rabbah, A. (2015). Interaction between cadmium (Cd), selenium (Se) and oxidative stress biomarkers in healthy mothers and its impact on birth anthropometric measures. International Journal Of Hygiene And Environmental Health, 218(1), 66-90.

Chen, Z., Myers, R., Wei, T., Bind, E., Kassim, P., Wang, G., & Wang, X. (2014). Placental transfer and concentrations of cadmium, mercury, lead, and selenium in mothers, newborns, and young children. Journal Of Exposure Science & Environmental Epidemiology, 24(5), 537-544.

Kosanovic, M., Jokanovic, M., Jevremovic, M., Dobric, S., & Bokonjic, D. (2002). Maternal and fetal cadmium and selenium status in normotensive and hypertensive pregnancy. Biological Trace Element Research, 89(2), 97-103.

Razagui, I. B., & Haswell, S. J. (2001). Mercury and selenium concentrations in maternal and neonatal scalp hair: relationship to amalgam-based dental treatment received during pregnancy. Biological Trace Element Research, 81(1), 1-19.

Skröder, H., Hawkesworth, S., Kippler, M., El Arifeen, S., Wagatsuma, Y., Moore, S. E., & Vahter, M. (2015). Kidney function and blood pressure in preschool-aged children exposed to cadmium and arsenic–potential alleviation by selenium. Environmental Research, 140,205-213.

Sun, H., Chen, W., Wang, D., Jin, Y., Chen, X., & Xu, Y. (2014). The effects of prenatal exposure to low-level cadmium, lead and selenium on birth outcomes. Chemosphere, 10,833-39.

Informasjonen som er rapportert i denne artikkelen er ikke ment som medisinsk rådgivning og bør ikke brukes som sådan.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *