Selen, giftige metaller og den aldrende nyren

Hos personer som er eldre enn 50-60 år vil nyrenes glomerulære filtrasjonshastighet avta med økende alder. Den glomerulære filtrasjonshastigheten er et mål på hvor godt nyrene dine fungerer. I nyrene dine er det små filtre (kalt glomeruli) som fjerner avfall og overflødig væske fra blodet.

Jan Aaseth
Jan Aaseth er norsk lege og professor, han har forsket i endokrinologi, toksikologi og medisinsk biokjemi. Her oppsummerer vi hans gjennomgang av sammenheng mellom selenstatus, tungmetalsforgiftning og nyrene.

Eksponering for giftige metaller – kvikksølv, kadmium, bly – kan være skadelig for nyrene hos voksne. Derfor kan eksponering for giftige metaller påvirke individer med nedsatte glomerulære filtrasjons hastigheter enda mer negativt.

Professor Jan Aaseth og teamet av forskere har gjennomgått de tilgjengelige forskningsdataene. Deres resultater viser følgende sammenheng [Aaseth 2021]:

ELDRE PERSONER MER MOTAKELIGE FOR GIFTIGE METALLER

Friske eldre er for det meste i stand til å opprettholde en normal nyrefunksjon. Men spesielt etter 70 års alderen skjer det fysiologiske forandringer i nyrene.

De aldrende nyrene mister noe av sin funksjonelle reservekapasitet. Når den funksjonelle reservekapasiteten går tapt, har nyrene redusert kapasitet til å reagere på eksponering for giftige metaller i miljøet og redusert kapasitet til å eliminere giftstoffer [Aaseth 2021].

ALDRING OG FORVERRELSE AV BESKYTTENDE ANTIOKSIDANTENZYMER

Aaseth et al siterer studier som indikerer, at aldring er forbundet med en nedsatt ekspressjon av følgende antioksidantenzymer [Aaseth 2021]:

 • superoksid-dismutaser
 • katalase-enzymer
 • selenavhengige glutathionperoxidaser

Redusert beskyttende aktivitet av disse enzymene mot oksidativ skade forårsaket av skadelige frie radikaler kan føre til ytterligere økning i oksidativt stress og cellulær aldring. Det er en ond sirkel.

Eksponering for kvikksølv, kadmium eller bly, selv i mindre grad, har vist seg å påvirke antioksidantenzymsystemene negativt. Eksponering for giftige metaller kan fremme aldersrelaterte organforandringer, spesielt i nyrene [Aaseth 2021].

ALDRING RELATERT TIL OKSIDATIV STRESS

Aaseth et al bemerker at aldring ser ut til å være assosiert med økte nivåer av oksidativt stress, definert som en ubalanse mellom skadelige frie radikaler (for det meste reaktive oksygenarter) og beskyttende antioksidanter. Denne ubalansen i cellene er preget av økt produksjon av frie radikaler og/eller av redusert effektivitet av antioksidanter for å fjerne de frie radikalene [Aaseth 2021].

SELEN RELATERT TIL FORBEDRET ANTIOKSIDANTAKTIVITET

Selentilskudd har vist seg å øke antioksidantaktiviteten til cellene og å øke antioksidantkapasiteten til cellene. Spesielt er selentilskudd assosiert med økt antioksidant enzymaktivitet, f.eks. aktiviteten til selenavhengige antioksidant glutation peroxidase enzymer [Aaseth 2021].

Selenenzymet GPX-3 (glutation peroxidase-3) dannes i nyrene og er funnet å samle seg i membranen som omgir de proksimale renale tubuli. Selentilskudd er assosiert med en økning i serum GPX3-konsentrasjon [Aaseth 2021].

SELENTILSKUDD OG REDUSERT OKSIDATIV STRESS HOS ELDRE SVENSKE BORGERE

Data fra KiSel-10 Studien, en randomisert kontrollert studie av en eldre svensk befolkning (gjennomsnittsalder: 78 år; interval 70-88 år) har vist en statistisk signifikant sammenheng mellom en lav selenstatus (67,1 mkg/l eller lavere) og en aldersrelatert reduksjon av nyrefunksjonen [Alehagen 2021].

 • Deltagerne i KiSel-10-studiet mottok 200 mkg/dag av organisk selen og 2 ganger 100 mg koenzym Q10 eller tilsvarende placebo i fire år.
 • Det kombinerte tilskuddet var forbundet med en signifikant forbedret nyrefunksjon sammenlignet med placebotilskudd.
 • KiSel-10 forskerholdet tilskrev forbedringen av nyrenes funksjon til den optimerende funksjon av antioksidanter selenoenzymer som f.eks.
  glutathionperoxidasene og thioredoxinreduktasene.

Advarsel: Aaseth et al bemerker at seleninntak i doser over ca. 300 mcg / dag kan ha prooksidative effekter og kan være assosiert med økt risiko for type 2 diabetes [Aaseth 2021].

N.B. Selenforskeren prof. Lutz Schomburg, Berlin, Tyskland, har forklart at sammenhengen mellom høyere selenstatus og økt diabetesrisiko mest sannsynlig skyldes diabetes, som forårsaker økt selenoprotein P-dannelse og forhøyede selenkonsentrasjoner i blodet i stedet for det motsatte [Schomburg 2020].

LAV SELENSTATUS OG FREMSKREDEN NYRESYKDOM

En annen forskning har vist følgende sammenheng [Aaseth 2021]:

 • Pasienter med fremskreden nyresykdom har vanligvis en lav serumselen [Aaseth 2021].
 • Pasienter i hemodialyse har lave selennivåer i serum, sannsynligvis på grunn av nedsatt selenretensjon forårsaket av kronisk oksidativ stress.
 • Pasienter med nyresykdom i sluttstadiet med lave selenverdier i serum (mindre enn 63 mkg/l) har vist en økt dødelighetsrisiko sammenlignet med pasienter med et normalt eller høyt selennivå (over 118 mkg/l).
Konklusjon: Optimal selenstatus nødvendig for en sunn nyrefunksjon
 • Eksponering for kvikksølv, bly og kadmium er giftig.
 • Kvikksølv, bly og kadmium kan bindes og avgiftes av selen-forbindelser.
 • Tilskudd av selen til personer utsatt for kvikksølv har vist seg å redusere alvorlighetsgraden av kvikksølvs giftvirkninger.
 • Tilgjengelige forskningsdata har vist en klar sammenheng mellom forekomst og alvorlighetsgraden av nyresykdom og eksponering for kvikksølv, bly og kadmium [Aaseth 2021].
 • I betraktning av at kvikksølv, bly og kadmium er utbredt i miljøet, og i betraktning av at disse metallene har giftvirkninger, har vi bruk for mer forskning i selenforbindelsenes beskyttende rolle [Aaseth 2021].
Kilder

Aaseth J, Alexander J, Alehagen U, Tinkov A, Skalny A, Larsson A, Crisponi G, Nurchi VM. The Aging Kidney-As Influenced by Heavy Metal Exposure and Selenium Supplementation. Biomolecules. 2021 Jul 22;11(8):1078.

Alehagen, U.; Aaseth, J.; Alexander, J.; Brismar, K.; Larsson, A. Selenium and Coenzyme Q10 supplementation improves renal function in elderly deficient in selenium: observational results and results from a subgroup analysis of a prospective randomised double-blind placebo-controlled trial. Nutrients. 2020;12:3780.

Schomburg L. The other view: the trace element selenium as a micronutrient in thyroid disease, diabetes, and beyond. Hormones (Athens). 2020 Mar;19(1):15-24.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *