Serum-selenstatus og kreftrisiko

På sin hjemmeside, nærmere bestemt et faktaark om selen for helsepersonell, skriver det amerikanske kontoret vedrørende kosttilskudd, som er et agentur under Det nasjonale Helseinstitutt, at selen kan spille en rolle i forebyggelsen av kreft av følgende årsaker:

 • selens rolle i DNA-reparasjon
 • selens rolle i apoptose
 • selen i det endokrine systemet og i immunsystemet
 • visse selenoproteiners antioksidantegenskaper
Cancer prevention ribbons
Det er ikke mulig å trekke noen konklusjoner angående en årsaks-sammenheng mellom seleneksponering / status og kreftforebygging. Imidlertid viser flere observasjonsstudier et omvendt forhold mellom serum selenstatus og risiko for kreft.
ULIKE SELENFORBINDELSER HAR FORSKJELLIGE EFFEKTER PÅ KREFT

Bevisene fra vitenskapelig forskning på effekten av selen på kreftforebygging kan være forvirrende. To observasjoner om selentilskudd kan imidlertid bidra til å forklare de forvirrende resultatene fra eksisterende selen- og kreftstudier:

 1. Ulike selenholdige forbindelser er veldig forskjellige i deres evne til å forhindre kreft. Testresultatene kan variere avhengig av hvilken type selentilskudd som testes.
 2. Selentilskudd kan være mer effektivt for kreftforebygging hos personer med lav selenstatus ved studiestart (under 100 mkg/l) og mindre effektive hos personer med høy selenstatus ved studiestart (over 135 mkg/l).

Det mest åpenbare eksempelet på denne forvirringen var valget av syntetisk selenometionin til utelukkende bruk i SELECT -studien (Selen og Vitamin E Cancer Prevention Trial).

 • Flere selenforskere har sagt at det hadde vært bedre å teste et naturlig gjærselenpreparat som inneholder flere forskjellige former for organisk bundet selen i tillegg til selenometionin, f.eks. selenocystein, metyl-selenocystein, etc.
 • Dessuten ville det ha vært bedre å teste selen hos studiedeltakere med et lavere gjennomsnitlig serum-seleninnhold (SELECT-studien: gjennomsnitlig 135 mkg/l serum-selen).

Richie et al. [2014] har i en direkte sammenlignende studie vist, at kosttilskudd med selengjær er forbundet med signifikante reduksjoner i blodets biomarkører for oksidativ stress, mens tilskudd med selenomethionin ikke er det. Resultatene fra Richies studie antyder, at det ikke er selenomethionin, men i stedet andre selenholdige forbindelser, som er ansvarlig for fallet i oksidativ stress.

En gjennomgang fra 2019 utført av Tan et al. antyder, at de riktige selenforbindelser under de rette omstendigheter kan være potente anti-cancer midler.

Omvendt forhold MELLOM SELENINNTAK OG SAMLET KREFTRISIKO

I en metaanalyse og systematisk gjennomgang fra 2020, fant Kuria et al. et omvendt forhold mellom seleninntak og generell kreftrisiko etter justering for potensielt forvirrende faktorer som alder, kroppsmasseindeks og røyking. Funnene deres antydet at selen generelt er beskyttende mot kreft. Det kan forventes at selens anti-cancer effekter varierer med kreften.

En gjennomgang av observasjonsstudier har vist et omvendt forhold mellom selenstatus og risiko for kreft i prostata, lunge, blære, hud, spiserør og mage [Dennert 2011].

En metaanalyse fra 2016 av 69 observasjonsstudier har vist at omfanget av seleneksponering har forskjellige effekter på ulike typer kreft. Høyere seleneksponering er forbundet med redusert risiko for brystkreft, lungekreft, spiserørskreft, magekreft og prostatakreft, men var ikke assosiert med reduksjoner i forekomsten av tykktarmskreft, blærekreft og hudkreft [Cai 2016].

En metaanalyse fra 2011 undersøkte den forebyggende effekten av selentilskudd på kreft i ni randomiserte kontrollerte studier med 32 110 deltakere i tilskuddsgruppene og 120 428 deltakere i placebogruppene [Lee 2011].

De samlede dataene fra de ni randomiserte kontrollerte studiene viste at selentilskudd alene hadde en generell forebyggende effekt på kreftforekomst. Den relative risikoen for selentilskudd var statistisk signifikant på 0,76, noe som betyr at den relative risikoen var 24% mindre i tilskuddsgruppene enn i placebogruppene [Lee 2011].

Forfatterne til studien konkluderte, at det er dokumentasjon for bruk av selentilskudd alene til kreftforebyggelse i befolkningsgrupper med lav selenstatus ved studiestart samt i befolkningsgrupper med høy risiko for kreft [Lee 2011].

SELENTILSKUDD OG PROSTATKRAFT

Resultater fra det randomiserte kontrollerte forsøket: Nutritional Prevention of Cancer (Ernæringsmessig Forbyggelse av Kreft) i USA viste, at 200 mkg selen/dag fra et selengjær-preparat var forbundet med en 52% til 65% lavere risiko for prostatakreft [Duffield-Lillico 2003]. Anti-cancereffekten var sterkest hos menn, som hadde en serum-selenkonsentrasjon ved studiestart på 121 mkg/l.

I en systematisk gjennomgang og metaanalyse fra 2018 av 38 studier med 36.419 tilfeller og 105.293 kontroller, fant Sayehmiri et al. et samlet relativt risikoforhold mellom selen og prostatakreft på 0,86, hvilket betyr, at høyere selenstatus ga en statistisk signifikant lavere risiko på 14% for prostatakreft.

 • Case-kontroll studier: 11% risikoreduksjon
 • Kohortstudier: 23% risikoreduksjon
 • Randomiserte kontrollerte studier 10% risikoreduksjon

I ti studier av selenstatus og fremskreden prostatakreft var den relative risiko for fremskreden prostatakreft 33% lavere med høyere selenstatus [Sayehmiri 2018].

I en systematisk gjennomgang og metaanalyse fra 2012 av 12 studier med totalt 13 254 deltakere og 5007 tilfeller av prostatakreft, oppdaget Hurst et al. at risikoen for prostatakreft gikk ned med økende plasma / serum selenstatus fra 60 mkg/l opptil 170 mkg/l.

SERUM SELENSTATUS OG FORSKJELLIGE KREFTTYPER
Brystkreft

I en potensiell kohortstudie tok forskere blodprøver fra 538 kvinner diagnostisert med første gangs primær invasiv brystkreft. Hver pasient ble tildelt en av fire kvartiler basert på fordelingen av serum selennivåer gjennom hele kohorten. Forskerne fulgte pasientene fra diagnose til død eller til den siste kjente datoen da personen var i live (gjennomsnittlig oppfølging 7,9 år).

Den 10-årige aktuarmessige kumulative overlevelsesraten var 65,1% for kvinner i den laveste kvartilen av serum selen (52,1-76,7 mkg/l) mot 86,7% for kvinner i den høyeste kvartilen (94,7 -171,5 mkg/l). Forskjellen var statistisk signifikant [Szwiec 2021].

I en studie som sammenlignet 1066 brystkreft-tilfeller med kontroller angående deres pre-diagnostiske serum selenivåer, fant forskerne en lavere total dødelighet blant kvinner i det høyeste serum selen kvartil sammenlignet med det laveste serum selen kvartil. Risikoforholdet var 0,63, noe som indikerer at den høyere serum selenstatusen var forbundet med en relativ reduksjon på 37% [Sandsveden 2020].

Livmorhalskreft

Selennivået i serum ved livmorhalskreft var signifikant lavere enn i kontroller; en undergruppeanalyse viste konsistente resultater [He 2017].

Tykktarmskreft

Serumkonsentrasjoner av selen er lavere hos pasienter med kreft i tykktarmen [Nawi 2019; Al-Ansari 2020].

Strupekreft

I en prospektiv studie av 296 pasienter diagnostisert med kreft i strupen var den fem-årige overlevelsesrate etter diagnose 82,0% for personer i den høyeste kvartil av serum-selenstatus (over 66,8 mkg/l) og var 28,6% for personer i den laveste kvartil (under 50,0 mkg/l) [Lubinski 2018].

Munnhulekreft

I en case-kontroll studie av 235 tilfeller av munnhulekreft og 406 kontroller fant forskere, at den høyeste tertil av serum-selenstatus var forbundet med signifikant lavere risiko for munnhulekreft enn den laveste tertil av serum-selenstatus. Forskerne konkluderte, at serum-selennivået kan være signifikant forbundet med risikoen for munnhulekreft [Bao 2020].

Prostatakreft

To metaanalyser av case-kontroll studier har vist en omvendt sammenheng mellom risikoen for prostatakreft og høyere serum-selenkonsentrasjoner, hvilket antyder en mulig beskyttende rolle for selen [Cui 2017; Sayehmiri 2018].

KONKLUSJONER: SELEN med henblikk på Å redusere kreftrisikoen

Juryen voterer stadig. Dokumentasjonen fra observasjonsstudier er sterkere enn dokumentasjonen fra randomiserende kontrollerende forsøk. En stor grunn til denne inklusivitet er bruken av 100% syntetisk selenomethionin i SELECT-studien.

National Institutes of Healths faktaside om selen for helsepersonell er det en kvalifisert helsepåstand for matvarer og kosttilskudd med selen, som sier, at mens “noe vitenskapelig dokumentasjon tyder på, at inntak av selen kan redusere risikoen for visse former for kreft … har FDA bestemt, at denne dokumentasjonen er begrenset og ikke avgjørende”.

Mer forskning er nødvendig for å avgjøre, om selentilskudd kan hjelpe med å forhindre forskjellige former for kreft.

Tilskudd med selengjær med dets tallrike selenarter synes å være det foretrukne valget til kreftforebyggende formålet.

Det er vanskelig å estimere ens seleninntak. Derfor kan det være viktig å få målt sitt serum-selenstatus.

Den beste dokumentasjonen til dato viser en gunstig virkning av en serum-selenstatus i intervallet fra 100 mkg/l til ca. 170 mkg/l.

Kilder

Al-Ansari RF, Al-Gebori AM, Sulaiman GM. Serum levels of zinc, copper, selenium and glutathione peroxidase in the different groups of colorectal cancer patients. Caspian Journal of Internal Medicine. 2020 ;11(4):384-390.

Bao X, Yan L, Lin J, Chen Q, Chen L, Zhuang Z, Wang R, Hong Y, Qian J, Wang J, Chen F, Liu F, Wang J, He B. Selenoprotein genetic variants may modify the association between serum selenium and oral cancer risk. Oral Dis. 2020 Apr 8.

Cai X, Wang C, Yu W, Fan W, Wang S, Shen N, Wu P, Li X, Wang F. Selenium Exposure and Cancer Risk: An Updated Meta-analysis and Meta-regression. Sci Rep. 2016 Jan 20;6:19213.

Cui Z, Liu D, Liu C, Liu G. Serum selenium levels and prostate cancer risk: A MOOSE-compliant meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2017 Feb;96(5):e5944.

Dennert G, Zwahlen M, Brinkman M, Vinceti M, Zeegers MP, Horneber M. Selenium for preventing cancer. Cochrane Database Syst Rev 2011:CD005195.

Duffield-Lillico AJ, Dalkin BL, Reid ME, Turnbull BW, Slate EH, Jacobs ET, et al. Selenium supplementation, baseline plasma selenium status and incidence of prostate cancer: an analysis of the complete treatment period of the Nutritional Prevention of Cancer Trial. BJU Int 2003;91:608-12.

He D, Wang Z, Huang C, Fang X, Chen D. Serum Selenium Levels and Cervical Cancer: Systematic Review and Meta-Analysis. Biol Trace Elem Res. 2017 Oct;179(2):195-202.

Hurst R, Hooper L, Norat T, Lau R, Aune D, Greenwood DC, Vieira R, Collings R, Harvey LJ, Sterne JA, Beynon R, Savović J, Fairweather-Tait SJ. Selenium and prostate cancer: systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr. 2012 Jul;96(1):111-22.

Kuria A, Fang X, Li M, Han H, He J, Aaseth JO, Cao Y. Does dietary intake of selenium protect against cancer? A systematic review and meta-analysis of population-based prospective studies. Crit Rev Food Sci Nutr. 2020;60(4):684-694.

Lee EH, Myung SK, Jeon YJ, Kim Y, Chang YJ, Ju W, Seo HG, Huh BY. Effects of selenium supplements on cancer prevention: meta-analysis of randomized controlled trials. Nutr Cancer. 2011 Nov;63(8):1185-95.

Lubiński J, Marciniak W, Muszynska M, Jaworowska E, Sulikowski M, Jakubowska A, Kaczmarek K, Sukiennicki G, Falco M, Baszuk P, Mojsiewicz M, Kotsopoulos J, Sun P, Narod SA, Lubiński JA. Serum selenium levels and the risk of progression of laryngeal cancer. PLoS One. 2018 Jan 5;13(1):e0184873.

Nawi AM, Chin SF, Azhar Shah S, Jamal R. Tissue and Serum Trace Elements Concentration among Colorectal Patients: A Systematic Review of Case-Control Studies. Iran J Public Health. 2019 Apr;48(4):632-643.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, Sinha R, Neidig W, Liao J, Lengerich EJ, Berg A, Hartman TJ, Ciccarella A, Baker A, Kaag MG, Goodin S, DiPaola RS, El-Bayoumy K. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Aug;7(8):796-804.

Sandsveden M, Nilsson E, Borgquist S, Rosendahl AH, Manjer J. Prediagnostic serum selenium levels in relation to breast cancer survival and tumor characteristics. Int J Cancer. 2020 Nov 1;147(9):2424-2436.

Sayehmiri K, Azami M, Mohammadi Y, Soleymani A, Tardeh Z. The association between selenium and prostate cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Asian Pac J Cancer Prev. 2018 Jun 25;19(6):1431-1437

Szwiec M, Marciniak W, Derkacz R, Lubinski J, et al. Serum selenium level predicts 10-year survival after breast cancer. Nutrients. 2021;13:953.
Tan HW, Mo HY, Lau ATY, Xu YM. Selenium Species: Current Status and Potentials in Cancer Prevention and Therapy. Int J Mol Sci. 2018;20(1):75.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *