Selentilskudd og blodsukkernivåer

Testing blood sugar
Resultatene av randomiserte kontrollerte forsøk med selentilskudd har enten vist gunstige virkninger eller ingen effekt på blodsukkernivået og insulinfølsomhetsverdiene. I denne gjennomgangen, oppsummerer vi studieresultatene.

Effekten av selentilskudd på blodsukkernivå og risikoen for diabetes er stadig et åpent spørsmål. Data fra randomiserte kontrollerte studier viser imidlertid, at selenstilskudd er forbundet med enten en gunstig virkning eller slett ingen effekt på blodsukkernivå, insulinfølsomhet og glukosetoleranse [Jablonska 2016].

Studiedeltakere med type 2-diabetes

Gunstig effekt. I en studie fra 2019 deltok 72 mannlige og 22 kvinnelige pasienter med diabetes mellitus type 2 i alderen 48 til 64 år. De var alle røykere, og de inntok alle middelhavskost.
Forskerne ga 200 mikrogram selen daglig en gang om dagen på tom mage. Data fra studien viste en statistisk signifikant reduksjon i blodets nivå av glukose og i HbA1c-verdier både tre måneder og seks måneder etter starten på behandlingen. Tildelingen av selen til pasientene med type 2-diabetes syntes å forbedre deres glykemiske profil [Karalis 2019].

Merk: HbA1c-verdiene gir et samlet bilde av det gjennomsnittlige blodsukkernivået over en periode på noen uker.

Gunstig virkning. I en studie med 20 menn og 40 kvinner diagnostisert med type 2-diabetes og koronar hjertesykdom var et selentilskudd på 200 mikrogram daglig i åtte uker forbundet med signifikant nedsatte verdier for insulinresistens såvel som signifikant økte verdier for insulinfølsomhet. Det var ingen signifikante endringer knyttet til selen i nivået av plasmaglukose på fastende hjerte [Farrokhian 2016].

Gunstig virkning. Forskerne tildelte tilfeldig 60 pasienter med diabetisk nefropati til å få 200 µg selen daglig (n = 30) eller placebo (n = 30) i 12 uker. Selentilskuddet resulterte i signifikante fall i serum-insulinnivået og i insulinresistensverdier såvel som i signifikante stigninger i nivået av plasma-glutathionperoxidase sammenlignet med placebo. Selentilskuddet hadde ingen signifikant effekt på fastende plasmaglukose [Bahmani 2016].

Bivirkning. Et randomisert kontrollert studie fra 2014, som involverte pasienter med type 2-diabetes (34 menn og 26 kvinner) viste, at tre måneders selentilskudd med 200 µg daglig var signifikant forbundet med et økt fastende glukosenivå [Faghihi 2014]. Resultatet er merkelig, ikke minst fordi pasienter med diabetes har vist seg å ha økt oksidativt stress, som er knyttet til en nedsatt selenkonsentrasjon [Faghihi 2014].

Kvinner med svangerskapsdiabetes

Ingen påvirkning. Forskerne tildelte tilfeldig 60 gravide kvinner med svangerskapsdiabetes (gjennomsnittsalder: 29 år) til å ta enten et daglig selentilskudd på 100 µg eller placebo i 12 uker begynnende i uke 24-28 av graviditeten. Sammenlignet med placebogruppen viste selentilskuddsgruppen ingen signifikant forskjell i fastende plasmaglukose, HbA1C, serum-insulinnivå og insulinresistens. Tilskuddet på 100 mikrogram selen påvirket ikke glukose-homeostasen hos kvinner med svangerskapsdiabetes [Sadat Najib 2020].

Gunstig virkning. Forskerne testet effekten av selentilskudd til gravide kvinner med svangerskapsdiabetes. Deltakerne i studien tok ikke orale hypoglykemiske midler. Pasientene ble tilfeldig tildelt til å ta et tilskudd på 200 µg selen daglig (n = 35) eller placebo (n = 35) i 6 uker begyndende i uke 24 til 28 av graviditeten. Sammenlignet med placebo resulterte selentilskuddet i signifikante reduksjoner i fastende plasmaglukose, seruminsulinnivå og insulinresistens. Samlet sett viste selentilskuddet hos de gravide kvinnene med svangerskapsdiabetes en gunstig virkning på glukosestoffskiftet [Asemi 2015].

Studiedeltakerne som ikke var diagnostisert med type 2-diabetes

Ingen påvirkning. I den danske PRECISE-studien tildelte forskerne tilfeldig 491 frivillige i alderen 60 til 74 år til behandling med 100, 200 eller 300 µg selen daglig eller placebo. Etter 2 år med selentilskudd falt HbA1c-verdiene signifikant i alle behandlingsgrupper uten forskjell mellom aktiv behandling og placebo. Selenstilskudd til en eldre europeisk befolkning med lav selenstatus påvirket ikke HbA1c-nivået signifikant etter 2 år [Stranges 2019].

Ingen påvirkning. Resultatene av den kliniske studien understøttet ikke en kausal rolle for selentilskudd på 200 µg daglig i utviklingen av insulinresistens eller type 2-diabetes. I en gjennomsnitlig periode på 2,9 år var det ingen forskjell mellom selen- og placebotilskudd med hensyn til betacellefunksjon og insulinfølsomhet. Ut over det viste orale test for glukostoleranse, at fastende blodglukose-konsentrasjoner var signifikant høyere for i placebogruppen sammenlignet med gruppen som fikk selen [Jacobs 2019].

Gunstig virkning. Forskerne tildelte en gruppe på 53 pasienter (i alderen 45-85 år) med kongestiv hjertesvikt til å ta 200 µg selen daglig (n = 26) eller placebo (n = 27) i 12 uker. Selentilskudd i 12 uker resulterte i et signifikant fall i konsentrasjonen av insulin i serum og i insulinresistensverdier samt i en signifikant forhøyelse av verdien for insulinfølsomhet sammenlignet med placebo, men det var ingen signifikant effekt på konsentrasjonen av fastende plasmaglukose [Raygan 2018].

Ingen påvirkning. Forskerne analyserte blodprøvene fra 76 ikke-røykere og ikke-diabetiske personer (36 menn og 40 kvinner), som hadde lave plasmakonsentrasjoner av selen ved studiens start (gjennomsnitt: 65 µg/l), og som fikk tilskudd med 200 µg selen daglig i form av selengjær i seks uker. Selentilskuddet var forbundet med et signifikant fall i nivået av HbA1c. De nedsatte nivåene av HbA1c varte i minst fire uker etter opphør av tilskuddet. Forskerne så ikke noen endringer i nivået av fastende plasmaglukose som en følge av tilskuddet. HbA1c anses dog som en mer pålitelig markør for endringer i glykemisk kontroll [Jablonska 2016].

Ingen påvirkning. I en analyse av data fra 699 menn som deltok i et klinisk fase 3-forsøk, som undersøkte effekten av selentilskudd på risikoen for prostatacancer, fant forskerne, at endringer i serumglukosenivået i løpet av det femårige forsøket ikke varierte signifikant mellom placebogruppen og gruppene som fikk henholdsvis 200 µg og 400 µg selen daglig. Forskerne testet studiedeltakerne hver sjette måned i opp til 5 år. De konkluderte med at studiens resultater ikke understøtter en sammenheng mellom selentilskudd og risiko for diabetes [Algotar 2013].

Ingen påvirkning. I en annen studie tildelte forskerne tilfeldig forsøksdeltakerne til å motta enten 200 µg selen daglig (n = 47), 800 µg selen daglig (n = 47) eller placebo (n = 46). De målte nivået av glukose i serum hver 6. måned i opp til 5 år. Endringene i serumglukosenivået i løpet av forsøket var ikke statistisk signifikant forskjellig sammenlignet med placebo og begge selengrupper. Studieresultatene viser ikke en sammenheng mellom selentilskudd og endringer i serumglukosenivået [Algotar 2010].

Gunstig virkning. I en studie av 70 kvinner med polycystisk ovariesyndrom fant forskerne, at åtte ukers tilskudd med 200 µg selen daglig var signifikant forbundet med et fall i nivået av insulin i serum og i insulinresistens, mens nivået av fastende plasmaglukose forble uendret. Selenstilskuddet var også signifikant forbundet med en stigning i QUICKI, kvantitativt insulinfølsomhets-kontrollindeks [Jamilian 2015].

Gunstig virkning. I en studie av virkningen av selentilskudd til kvinner med for mye visceralt fett, målte forskerne ikke nivået av fastende plasmaglukose, glukosetoleranse eller HbA1c. Imidlertid var seks uker med et selentilskudd på 200 µg daglig forbundet med signifikante fall i nivået av insulin i serum og i verdien for insulinresistens [Alizadeh 2012].

Ingen påvirkning. I den franske Su.Vi.Max-studien påvirket tilskudd med 100 µg selen daglig i kombinasjon med sink og vitamin C, E og betakaroten ikke nivået av fastende plasmaglukose hos 3146 deltakere over en periode på 7,5 år [Czernichow 2006].

Oppsummering: Selen og glukosenivåer

Hvorfor åtte ut av 13 observasjonsstudier viser en statistisk signifikant positiv sammenheng mellom konsentrasjonen av selen og risiko for type 2-diabetes, mens det samlede resultatene av tre langtids randomiserte kliniske forsøkene og flere kortsiktede intervensjonsstudier ikke gjør, er en gåte [Kohler 2018].

  • En forklaring kan være en omvendt årsakssammenheng, hvor det er type 2-diabetes, som påvirker selenkonsentrasjoner og ikke omvendt.
  • En annen forklaring kunne være eksistensen av en uidentifisert medvirkende variabel i observasjonsstudiene.

Tips vedrørende selentilskudd

Kilder

Algotar AM, Hsu CH, Singh P, Stratton SP. Selenium supplementation has no effect on serum glucose levels in men at high risk of prostate cancer. J Diabetes. 2013;5(4):465-470.

Algotar AM, Stratton MS, Stratton SP, Hsu CH, Ahmann FR. No effect of selenium supplementation on serum glucose levels in men with prostate cancer. Am J Med. 2010;123(8):765-768.

Alizadeh M, Safaeiyan A, Ostadrahimi A, et al. Effect of L-arginine and selenium added to a hypocaloric diet enriched with legumes on cardiovascular disease risk factors in women with central obesity: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Ann Nutr Metab. 2012;60(2):157-168.

Asemi Z, Jamilian M, Mesdaghinia E, Esmaillzadeh A. Effects of selenium supplementation on glucose homeostasis, inflammation, and oxidative stress in gestational diabetes: Randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Nutrition. 2015;31(10):1235-1242.

Bahmani F, Kia M, Soleimani A, Asemi Z, Esmaillzadeh A. Effect of Selenium Supplementation on Glycemic Control and Lipid Profiles in Patients with Diabetic Nephropathy. Biol Trace Elem Res. 2016;172(2):282-289.

Czernichow S, Couthouis A, Bertrais S, et al. Antioxidant supplementation does not affect fasting plasma glucose in the Supplementation with Antioxidant Vitamins and Minerals (SU.VI.MAX) study in France: association with dietary intake and plasma concentrations. Am J Clin Nutr. 2006;84(2):395-399.

Faghihi T, Radfar M, Barmal M, et al. A randomized, placebo-controlled trial of selenium supplementation in patients with type 2 diabetes: effects on glucose homeostasis, oxidative stress, and lipid profile. Am J Ther. 2014;21(6):491-495.

Farrokhian A, Bahmani F, Taghizadeh M, et al. Selenium Supplementation Affects Insulin Resistance and Serum hs-CRP in Patients with Type 2 Diabetes and Coronary Heart Disease. Horm Metab Res. 2016;48(4):263-268.

Jablonska E, Reszka E, Gromadzinska J, et al. The Effect of Selenium Supplementation on Glucose Homeostasis and the Expression of Genes Related to Glucose Metabolism. Nutrients. 2016;8(12):772.

Jacobs ET, Lance P, Mandarino LJ, et al. Selenium supplementation and insulin resistance in a randomized, clinical trial. BMJ Open Diabetes Res Care. 2019;7(1):e000613.

Jamilian M, Razavi M, Fakhrie Kashan Z, Ghandi Y, Bagherian T, Asemi Z. Metabolic response to selenium supplementation in women with polycystic ovary syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clin Endocrinol (Oxford). 2015;82(6):885-891.

Karalis DT. The Beneficiary Role of Selenium in Type II Diabetes: A Longitudinal Study. Cureus. 2019;11(12):e6443.

Kohler LN, Foote J, Kelley CP, et al. Selenium and Type 2 Diabetes: Systematic Review. Nutrients. 2018;10(12):1924.

Raygan F, Behnejad M, Ostadmohammadi V, et al. Selenium supplementation lowers insulin resistance and markers of cardio-metabolic risk in patients with congestive heart failure: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Br J Nutr. 2018;120(1):33-40.

Rayman MP. Selenium and human health. Lancet. 2012;379(9822):1256-1268.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, et al. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014;7(8):796-804.

Sadat Najib F, Poordast T, Rezvan Nia M, Hossein Dabbaghmanesh M. Effects of selenium supplementation on glucose homeostasis in women with gestational diabetes mellitus: A randomized, controlled trial. Int J Reprod Biomed (Yazd). 2020;18(1):57-64.

Stranges S, Rayman MP, Winther KH, Guallar E, Cold S, Pastor-Barriuso R. Effect of selenium supplementation on changes in HbA1c: Results from a multiple-dose, randomized controlled trial. Diabetes Obes Metab. 2019;21(3):541-549.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *