Selen og nedsatt risiko for kreft

Resultatene fra Dr. Larry Clarks studie “Nutritional Prevention of Cancer” viste at selentilskudd har klart å redusere risikoen for tykktarmskreft, lungekreft og prostatakreft. Nå viser en metaanalyse av 69 undersøkelser, at et høyere selennivå er forbundet med en reduksjon i risikoen for brystkreft, lungekreft og prostatakreft.

Forfatterene til en nylig metaanalyse av 69 undersøkelser av selen (kroppens seleninnhold uten og med tilskudd) og kreftrisiko har konkludert med at et høyt seleninnhold kan redusere risikoen for kreft, spesielt et høyt seleninnhold, som avspeiles i et høyt plasma- eller serum-selennivå og / eller en høy selen konsentrasjon i tånegler [Cai 2016]. Riktignok kan høyere seleninntak (sammenlignet med lavere seleninntak) påvirke forskjellige former for kreft på ulik måte. Vi har stadig bruk for mer forskning for å utrede hvilke former og doseringer av selen fra kosten og tilskudd som er mest effektive til å redusere kreftrisikoen. I denne artikkelen vil jeg oppsummere resultatene fra Dr. Xianlei Cai og hans kollegaer.

Hva er en metaanalyse av selenstatus og kreftrisiko?
En metaanalyse er en forskningsmetode som kombinerer data fra flere utvalgte forskningsundersøkelser for å nå frem til konklusjoner, som har en større statistisk styrke. I det foreliggende tilfelle valgte Cai og kollegane hans 69 studier, som oppfylte deres inklusjonskriterier. Hver av de 69 utvalgte studiene hadde følgende karakteristika:

 • Var et randomisert kontrollert forsøk eller et kohort studie eller en case-kontrollundersøkelse
 • Hadde målinger av selen ved undersøkelsens start og kreftrisiko som et resultat
 • Var utgitt på engelsk mellom 1980 og 2014
 • Inneholdt de nødvendige dataene til metaanalysen

De 69 studiene inneholdt data fra 364.742 deltakere med 26.138 tilfeller av kreft. Det krevde en seriøs omgang med tallbehandling. For å sikre godkjente resultater var forskerne først nødt til å kontrollere at variabler som graden av eksponering, geografisk region og studiedesign ikke påvirket resultatene uavhengig av hverandre. De kontrollerte også for kjønnsforskjell relatert til selennivå, men fant at kjønnet ikke hadde noen signifikant innvirkning på dette.

Hva var resultatene av metaanalysen?

Den totale kreftrisikoen
Forskerne konkluderte med at et høyt selennivå har en beskyttende effekt mot kreft. Det vil si at de undersøkelses deltakerne som hadde et høyt selennivå hadde en signifikant lavere risiko for å utvikle kreft, sammenlignet med undersøkelsesdeltakerne med de laveste selennivåene. [Cai 2016].

En undersøkelse fra 2010 utført av Hurst og kollegaene som siktet mot å fastsette det optimale nivået for plasmaselen viste at en lav plasma-selenstatus generelt syntes å være plasma-selenkonsentrasjoner på under 100 nanogram per milliliter (også uttrykt som 100 mikrogram per liter). Hurst og kollegaene mener at det som et minimum krever et plasma-selennivå på 110 – 118 nanogram per milliliter for å oppnå en optimal ekspresjon av selenoprotein P [Hurst 2010].

Brystkreftrisiko
Forskerne fant ut at ved en høy seleneksponering falt risikoen for brystkreft.

Lungekreftrisiko
Forskerne fant ut at høy seleneksponering hadde en beskyttende virkning mot lungekreft.

Prostatakreftrisiko
Forskerne fant ut at høy seleneksponering reduserte risikoen for prostatakreft.

Bemerk: Jeg vil oppsummere resultatene i en egen artikkel av en metaanalyse fra 2012 med fokus på seleneksponering og risiko for prostatakreft. Det var en metaanalyse som omfattet 12 studier med i alt 13,254 deltakere, og 5007 tilfeller av prostatakreft [Hurst 2012]. Metaanalysen viste at risikoen for prostatakreft falt med et stigende plasma- / serumselennivå opptil 170 nanogram per milliliter.

Hva konkluderte forskerne om selen og kreftrisiko?

Dr. Cai og forskerteamet sammenfattet resultatene av deres metaanalyse som følgende:

 • Det eksisterer et omvendt forhold mellom seleneksponering og den samlede kreftrisikoen
 • Det eksisterer en nedadgående tendens mellom nivået av serum/plasma-selen og kreftrisiko
 • Det eksisterer en nedadgående tendens mellom nivået av tåneglselen og kreftrisiko
 • Seleneksponering har forskjellige virkninger på bestemte typer av kreft
 • Forskjellige former for selen kan ha ulik virkning på menneskets helse
 • Seleninntaket skal nødvendigvis være tilstrekkelig høyt for å tillate full ekspresjon av selenoprotein P for å optimere en kreftforebyggende virkning

Hvilke mekanismer bruker selen til å nedsette kreftrisikoen?
De eksakte mekanismene som selen inngår i og som forebygger kreft er ikke kjent i presise detaljer. Men det er en rekke hypoteser som forklarer den positive effekten:

 • Selenoproteinenes antioksidanteffekt, glutathionperoxidaserne og selenoprotein P spesielt
 • Selens virkning på maligne cellers apoptose
 • Selens virkning på DNA-stabiliteten

En avsluttende bemerkning om selen og kreftundersøkelser
Cai og kollegaene konsentrerte seg om undersøkelser av seleninntak og kreftrisiko. Derfor har deres metaanalyse ikke medtatt undersøkelser som involverte effekten på kreftrisikoen ved et selentilskudd i kombinasjon med andre antioksidanter. Derfor er noen viktige randomiserte kontrollerte forsøk ikke inkludert i Cais metaanalyse:

Jeg vil gjerne skrive mer om resultatene av disse randomiserete, kontrollerte forsøkene med selen sammen med andre antioksidanter i kommende artikler på denne hjemmesiden. Og naturligvis vil jeg skrive mer om de store, randomiserte, kontrollerte selenforsøkene:

 

Kilder

Blot, W. J., Li, J. Y., Taylor, P. R., Guo, W., Dawsey, S., & Wang, G. Q. (1993). Nutrition intervention trials in Linxian, China: supplementation with specific vitamin/mineral combinations, cancer incidence, and disease-specific mortality in the general population. Journal of The National Cancer Institute, 85(18), 1483-1492.

Bonelli, L., Puntoni, M., Gatteschi, B., Massa, P., Missale, G., Munizzi, F., & Bruzzi, P. (2013). Antioxidant supplement and long-term reduction of recurrent adenomas of the large bowel. A double-blind randomized trial. Journal of Gastroenterology, 48(6), 698-705

Cai, X., Wang, C., Yu, W., Fan, W., Wang, S., Shen, N., & Wang, F. (2016). Selenium Exposure and Cancer Risk: an Updated Meta-analysis and Meta-regression. Scientific Reports, 619213.

Clark, L. C., Combs, G. J., Turnbull, B. W., Slate, E. H., Chalker, D. K., Chow, J., & … Taylor, J. R. (1996). Effects of selenium supplementation for cancer prevention in patients with carcinoma of the skin. A randomized controlled trial. Nutritional Prevention of Cancer Study Group. JAMA, 276(24), 1957-1963.

Hercberg, S., Kesse-Guyot, E., Druesne-Pecollo, N., Touvier, M., Favier, A., Latino-Martel, P., & Galan, P. (2010). Incidence of cancers, ischemic cardiovascular diseases and mortality during 5-year follow-up after stopping antioxidant vitamins and minerals supplements: a postintervention follow-up in the SU.VI.MAX Study. International Journal of Cancer, 127(8), 1875-1881.

Hurst, R., Hooper, L., Norat, T., Lau, R., Aune, D., Greenwood, D. C., & Fairweather-Tait, S. J. (2012). Selenium and prostate cancer: systematic review and meta-analysis. The American Journal of Clinical Nutrition, 96(1), 111-122.

Hurst, R., Armah, C. N., Dainty, J. R., Hart, D. J., Teucher, B., Goldson, A. J., & Fairweather-Tait, S. J. (2010). Establishing optimal selenium status: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. The American Journal of Clinical Nutrition, 91(4), 923-931.

Larsen, E. H., Hansen, M., Paulin, H., Moesgaard, S., Reid, M., & Rayman, M. (2004). Speciation and bioavailability of selenium in yeast-based intervention agents used in cancer chemoprevention studies. Journal of AOAC International, 87(1), 225-232.

Lippman, S. M., Klein, E. A., Goodman, P. J., Lucia, M. S., Thompson, I. M., Ford, L. G., & Coltman, C. J. (2009). Effect of selenium and vitamin E on risk of prostate cancer and other cancers: The Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). JAMA, 301(1), 39-51.

Informasjonen som er rapportert i denne artikkelen er ikke ment som medisinsk rådgivning og bør ikke brukes som sådan.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *