Plasmaselennivåer og risikoen for hjerneslag

En kinesisk studie har vist at det er en signifikant negativ sammenheng mellom plasmakonsentrasjonen av selen og risikoen for at menn, men ikke kvinner, får hjerneslag. Dette er ikke første gang det er sett kjønnsforskjeller i forhold til metabolismen av selen i kroppen. Mer om det senere.

 

Picture of the brain
Vanligvis vil det være mange flere hjerneslag (apopleksi) på grunn av blodpropp i hjernen enn hjerneslag på grunn av sprengte blodkar. Tilstrekkelig tilførsel av selen til hjernen kan beskytte mot risikoen for hjerneslag.

Plasmaselennivåer og risikoen for førstegangs hjerneslag

De kinesiske forskerne analyserte resultatene av en nested case-kontroll studie med 1255 tilfeller av første slag og 1255 matchede kontroller [Hu 2021].

Dokumentasjon fra andre studier av selennivå og risiko for hjerneslag

Resultatene fra studier av selennivå og hjerneslag har til nå vært noe forvirrende:

 • En kinesisk case-kontroll studie fra 1304 deltakere i 2019 viste at høyere plasmaselennivåer var signifikant assosiert med en lavere risiko for blødning, men ikke for iskemisk hjerneslag [Xiao 2019].
 • En annen kinesisk studie fra 2019, en case-kontroll studie med 1277 deltakere, viste at høyere plasmaselennivåer var assosiert med redusert risiko for iskemisk hjerneslag [Wen 2019].
 • Den kanadiske Health Measures Study, US National Health and Nutrition Examination Study, og Inuit Health Study har alle funnet omvendte sammenhenger mellom antall helblodselen og forekomsten av hjerneslag [Hu 2019, 2017].

Selennivåer og risiko for å dø av et hjerneslag

Den tilgjengelige informasjonen om forholdet mellom selenstatus og død etter hjerneslag er sparsom.

Forklaringer på sammenheng mellom selenstatus og første hjerneslaget

Hvilke biokjemiske mekanismer kan forklare det omvendte forholdet mellom selenstatus og hjerneslagrisiko [Hu 2021]? Les mer

Selen og antioksdanter til forebyggelse av hjertesykdom

Heart trouble
Selenmangel (<70 mkg/l) og lav selenstatus (70-100 mkg/l) er forbundet med nedsatt treningskapasitet og høyere dødsrisiko hos pasienter med hjertesvikt [Bomer 2019].
Kanadiske forskere har konkludert med at tilsetning av selen til antioksidanttilskudd bør overveies, hvis kombinasjonen av antioksidanter skal være forbundet med en nedsatt risiko for hjertesykdom og dødelighet av alle årsaker [Jenkins 2020].

Hvordan kom de til denne konklusjonen? Først gjennomførte de en foreløpig analyse av tilgjengelig forskningslitteratur og fant at antioksidanttilskudd så ut til å redusere forekomsten av død fra alle årsaker når kosttilskuddene inkluderte selen [Jenkins 2020].

Systematisk gjennomgang av kosttilskudd med og uten selen

Deretter gjennomførte de en systematisk gjennomgang og metaanalyse av randomiserte kontrollerte studier for å evaluere effekten av selentilskudd alene og effekten av antioksidantblandinger med eller uten selen på risikoen for hjertesykdom og dødelighet av alle årsaker [Jenkins 2020]. Les mer

Selentilskudd og leddgikt (revmatoid artritt)

Arthritic hands
Pasienter med leddgikt har vanligvis et lavere serumselennivå enn friske personer. Noen studier viser, at tilskudd med selen er forbundet med nedsatt hevelse og stivhet i leddene og med mindre alvorlige smerter hos pasienter med leddgikt.

En metaanalyse viser en signifikant sammenheng mellom lave serumselennivåer og leddgikt [Yu 2016].

-Forskerne undersøkte dataene fra 14 casekontroll studier, som involverte 716 forsøkspersoner.

-Analysen av de samlede dataene viste, at pasienter med leddgikt hadde lavere serumnivåer av selen enn de friske

-Leddgikt pasientene hadde signifikant lavere serum selennivåer enn friske kontrollpersoner i studier i Europa og i Asia, men ikke i studier i USA.

Studier av selen og leddgikt

Sahebari et al. [2019] rapporterte om 13 studier som vurderte selennivået hos pasienter med leddgikt.

Tilstrekkelig selen til pasienter med leddgikt

Leddgikt er en kronisk inflammatorisk sykdom, som påvirker leddene i hender og føtter og fører til handicap.

 • Diagnosen leddgikt er forbundet med forhøyede nivåer i blodet av biomarkører for oksidativ stress og med et nedsatt nivå av antioksidanter, som normalt nøytraliserer skadelige frie radikaler [Sahebari 2019].
 • For eksempel er blodets innhold av det selenavhengige antioksidantenzymet glutathionperoxidase betydelig lavere hos pasienter med leddgikt enn hos friske kontrollpersoner [Sahebari 2019].

Blandede resultater fra kliniske studier med selen til leddgikt pasienter

Noen studier har vist nedsatt inflammasjon hos pasienter med leddgikt, som tar selentilskudd, hvilket fremgår av nedsatt hevelse og stivhet i leddene samt noe smertelindring [Sahebari 2019].

Andre studier har ikke vist en statistisk signifikant effekt av selentilskudd på symptomene fra leddgikt [Sahebari 2019].

De motstridende resultatene fra de kliniske studiene menes å være relatert til forskjellene i formene og dosene av selen, som ble brukt i studiene [Sahebari 2019]. Les mer

Lav selenstatus og risikable graviditeter

Pregnant woman
Lav serum selenstatus (definert som under 80 mikrogram per liter) under graviditet er forbundet med en økt risiko for abort, preeklampsi (svangerskapsforgiftning), for tidlig fødsel og andre bivirkninger.

En nylig oversiktsartikkel presenterer dokumentasjon for at lav selenstatus hos gravide kan være involvert i følgende komplikasjoner [Duntas 2020]:

 • Abort
 • Svangerskapsforgiftning
 • For tidlig fødsel
 • Veksthemmet foster
 • For lavt stoffskifte etter graviditet og autoimmun tyreoiditt

For å sikre et optimalt graviditetsforløp, anbefaler Dr. Leonidas Duntas at leger tar en individualisert utgangspunkt og foreskriver et selenrikt kosthold og selentilskudd skreddersydd til den gravide kvinnens behov.

Hvorfor er tilstrekkelig selen viktig for gravide?

Selen er et viktig sporstoff. Inntaket og nivået av blodplasma-status kan variere betydelig avhengig av en rekke faktorer [Duntas 2020]:

 • Forskjeller i kosthold og ernæring
 • Forskjeller i jord og plantenes seleninnhold
 • Etniske forskjeller
 • Genetiske forskjeller

Uten en selenprøve fra en blodprøve, er det ikke mulig å vite om kvinner som planlegger en graviditet har tilstrekkelig sirkulerende selen. Mayo Klinikken rapporterer at den normale selenkonsentrasjonen i humant blodserum hos voksne i USA er 70 til 150 mikrogram per liter, med et befolkningsgjennomsnitt på 98 mikrogram per liter. Les mer

Intravenøst selentilskudd til kritisk syke pasienter

Critically ill patient
En økt dannelse av skadelige frie radikaler og økt systemisk inflammasjon synes å spille en direkte rolle i celledød, økt sykelighet og høyere dødelighet hos kritisk syke pasienter. Selen er et sporstoff, som har celleregulerende, immunologiske, antioksidante og antiinflammatoriske funksjoner. Selenstilskudd som påbegynnes tidlig er en lovende supplerende behandling for kritisk syke pasienter.

Selentilskudd – spesielt intravenøst selentilskudd – ser ut til å være en lovende adjuverende behandling av kritisk syke pasienter.

De samlede resultatene av en metaanalyse av de kliniske effektene av selenstilskudd på kritisk syke pasienter viser at intravenøst selenstilskudd som enkeltbehandling kan redusere total dødelighet og forkorte sykehusopphold [Zhao 2019].

Dessuten viste resultatene av metaanalysen, at selenstilskuddet ikke økte forekomsten av bivirkninger fra medisin sammenlignet med kontrollgruppen [Zhao 2019].

Selentilskudd til kritisk syke pasienter – dokumentasjonen

Forskerne gjennomgikk 19 randomiserte kontrollerte forsøk med 3341 kritisk syke pasienter. Det var 1694 kritisk syke pasienter i selentilskuddsgruppen og 1647 kritisk syke pasienter i kontrollgruppen. Les mer

Selentilskudd og hiv-infeksjoner: En studie

Symptoms of AIDS
Seks selen og HIV- infeksjonsstudier viser en gunstig virkning på immunfunksjonen av et daglig tilskudd med 200 mikrogram selen, spesielt på CD4-antallet av hvite blodlegemer. En tilsvarende gunstig virkning på immunsystemet kan være en beskyttende effekt mot andre former for infeksjoner, her under mot Covid-19-infeksjoner.

Seks randomiserte kontrollerte studier viser, at et daglig selentilskudd til HIV-infiserte voksne øker CD4-celletallet, reduserer risikoen for diaré, samt senker andelen av sykehusinnleggelser for HIV-relaterte tilstander og opportunistiske infeksjoner hos HIV-infiserte voksne [Kayode 2020].

Alexander og kollegaer [2020] har erkjent viktigheten av selen for immunsystemets funksjon og har anbefalt innføring av et tilstrekkelige tilskudd med selen i høyrisiko Covid-19-områder så fort som mulig etter en mistanke om Covid-19-infeksjon.

Richie og kollegaer [2014] har vist, at selentilskudd i form av selengjær gir en signifikant større beskyttelse mot oksidativt stress enn tilskudd utelukkende med selenomethionin. Les mer

Selentilskudd og blodsukkernivåer

Testing blood sugar
Resultatene av randomiserte kontrollerte forsøk med selentilskudd har enten vist gunstige virkninger eller ingen effekt på blodsukkernivået og insulinfølsomhetsverdiene. I denne gjennomgangen, oppsummerer vi studieresultatene.

Effekten av selentilskudd på blodsukkernivå og risikoen for diabetes er stadig et åpent spørsmål. Data fra randomiserte kontrollerte studier viser imidlertid, at selenstilskudd er forbundet med enten en gunstig virkning eller slett ingen effekt på blodsukkernivå, insulinfølsomhet og glukosetoleranse [Jablonska 2016].

Studiedeltakere med type 2-diabetes

Gunstig effekt. I en studie fra 2019 deltok 72 mannlige og 22 kvinnelige pasienter med diabetes mellitus type 2 i alderen 48 til 64 år. De var alle røykere, og de inntok alle middelhavskost.
Forskerne ga 200 mikrogram selen daglig en gang om dagen på tom mage. Data fra studien viste en statistisk signifikant reduksjon i blodets nivå av glukose og i HbA1c-verdier både tre måneder og seks måneder etter starten på behandlingen. Tildelingen av selen til pasientene med type 2-diabetes syntes å forbedre deres glykemiske profil [Karalis 2019]. Les mer

Selentilskudd og prostatakreft

New Zeland landscape
Studieresultater fra New Zealand tyder på, at hver enkelt av oss er nødt til å ta en personlig tilpasset dosering av selenstilskudd basert på vår individuelle karakteristika i stedet for å ha oss alle til å ta den samme doseringen på 200 mikrogram daglig til fordel for prostata [Karunasinghe 2019]..
Demografiske-, kostholds-, genetiske- og livsstilsfaktorer påvirker selentilskudds helseeffekter på prostata ifølge New Zealandske forskere.

Det var et spesielt sterkt omvendt sammenheng mellom serumselenkonsentrasjoner og prostata-spesifikke antigennivåer i de følgende undergruppene av studiedeltakere [Karunasinghe 2019]:

 • menn under 55 år
 • menn som aldri har røyket
 • menn som bærer GPX1 rs1050450 T-allelen
 • menn med et kostinntak av sink over det anbefalte daglige inntaket (11 mg)
 • menn med et kostinntak av vitamin B12 under det anbefalte daglige inntaket (15 mkg)

Dessuten var stigningen i serumselenstatus og den resulterende serumselenstatus etter tilskudd signifikant avhengig av nivået av selen ved studiens start [Karunasinghe 2019].

Den samlede forøkelsen i serumselennivået fra tilskudd falt forholdsmessig med 0,828 µg/l for hver mikrogram/liters førøkelse av serumselennivået ved studiens start [Karunasinghe 2019].

Den nedsatte forøkelsen indikerer, at noe av selentilskuddet ikke kompletterende serumkomponenten, men tok en annen rute gjennom kroppen: Les mer

Selen: beskyttelse mot virus og bakterier

Mask
Endring av holdninger hjelper med å beskytte oss mot virusinfeksjoner, f.eks. ved å bruke maske offentlig, vaske hender med såpe og vann eller et alkoholbasert middel, holde avstand på minst en meter fra andre mennesker, unngå overfylte steder, ikke røre øyne, nese og munn, hoste eller nyse i albuen eller i en serviett og selvisolere, hvis vi har symptomer. Men, like viktig er det å sørge for at vi har et optimalt seleninntak og dermed et optimalt selennivå i kroppen. Selen styrker immunforsvaret og beskytter mot virus- og bakterieinfeksjoner.

I en gjennomgang fra 2015 av forskningslitteraturen gir selenforskerne Holger Steinbrenner og Helmut Sies fra Heinrich-Heine-universitetet i Düsseldorf, Tyskland, en oversikt over effekten av selenstatus og selentilskudd ved infeksjons-sykdommer forårsaket av virus (f.eks. HIV, influensa A-virus, hepatitt C-virus, poliovirus, West Nile-virus) og bakterier (f.eks. M. tuberculosis og Helicobacter pylori) [Steinbrenner 2015].

 • Mangelfullt inntak og lavt nivå av det essensielle sporstoffet selen er forbundet med virus- og bakterieinfeksjoner.
 • I fravær av god nok selenstatus, kan ellers godartede stammer av Coxsackie-virus og influensavirus mutere til sterkt virulente stammer.
 • Kosttilskudd med selen for å øke selenstatus ser ut til å gi helsemessige fordeler for pasienter som lider av noen virussykdommer, spesielt pasienter med HIV og influensa A-virusinfeksjoner.
 • Multimikronæringsstoffer som inneholder selen har vist seg å forbedre flere kliniske og livsstilsvariabler hos pasienter, som samtidig er infisert med HIV og Mycobacterium tuberculosis.
 • Selenstatus kan påvirke funksjonen av ​​celler med både adaptiv og medfødt immunitet.
 • Supplerende inntak av selen er forbundet med forøkt proliferasjon og differensiering av naive (ikke-aktiverende) CD4-positive T-lymfocytter mot T-hjelper 1-celler og understøtter dermed den akutte cellulære immunresponsen.
 • Tilsvarende er supplerende inntak av selen forbundet med en dirigering av ​​makrofager i retning av M2-typen, hvorved en overdreven aktivering av immunsystemet med resulterende vevsbeskadigelse hos verten motvirkes.
 • Data fra epidemiologiske studier og intervensjonsforsøk med selen gitt alene eller i kombinasjon med andre mikronæringsstoffer har vist, at selenstatus og -inntak påvirker immunsystemets funksjoner.

Selenstatus og inntak

I oversiktsartikkelen i The Lancet fra 2012 påpeker selenforskeren Margaret P. Rayman, at det gjennomsnitlige seleninntaket / dag i Europa utgjør 40 mikrogram sammenlignet med 93 mikrogram / dag for kvinner og 134 mikrogram / dag for menn i USA. Kosttilskudd kan gi yttterligere 50-200 mikrogram selen pr. dag [Rayman 2012]. Les mer

Selen, selenoproteiner og antioksidantsystemer

Disinfection materials
Lavt selenstatus er forbundet med økt virulens av virusinfeksjoner med verre symptomer i form av hjertesvikt og med større risiko for noen kreftformer.

Oksidativt stress er et biomedisinsk uttrykk for en manglende balanse mellom 1) produksjon av skadelig reaktivt oksygen og reaktive nitrogenarter og 2) den beskyttende virkningen av antioksidantsystemer. Ifølge den amerikanske Mayo Clinics nyhetsnettverk er oksidativ skade forbundet med flere sykdommer slik som Alzheimers, kreft, grå stær, diabetes, hjertesykdommer, makuladegenerasjon og Parkinson.

Frie radikaler og oksidative skader

De reaktive oksygen og nitrogenarter omtales populært som frie radikaler. Det er molekyler, som produseres som naturlige biprodukter fra stoffskifteprosesser og som en konsekvens av eksponering for forrurensede stoffer, for tungmetaller, for industrielle kjemikalier, for noen former for medisin, noen former for stråling inklusiv røntgenstråler, samt for sigarettrøyking. Les mer