Et nyt website – selenmangel.no

Dr. Urban Alehagen
Forskning utført ved Linköping Universitet i Sverige av Dr. Urban Alehagen og hans kolleger har vist en relativt høy dødelighet hos eldre svenske borgere med lav selenstatus. Et daglig tilskudd av selen og koenzym Q10 i fem år reduserte risikoen for å dø av hjertesykdom hos hjemmeboende, friske, eldre svenske statsborgere signifikant.

Hva er formålet med en ny webside kalt selenmangel.no?

Formålet med denne websiden er i bunn og grunn å presentere vitenskapelige forskningsresultater fra utgitte, fagevaluerte, vitenskapelige undersøkelser som tar for seg sikkerheten og virkningen av selentilskudd.

Et tvillinge-website til q10facts.com
Vi vil forsøke å gjøre det samme med seleniumfacts.com, som vi har gjort med q10facts.com

Vi ønsker å skrive om resultatene fra undersøkelser med mennesker som har blitt utført i form av randomiserte, kontrollerte kliniske studier. Vi ønsker å presentere følgende type opplysninger om studier som har tatt for seg selentilskudd og selenstatus:

 • Studiets design
 • Antall deltagere
 • Deltagernes sammensetning
 • Selentype og dosering
 • Studiets lengde
 • Mulige feilkilder i studiet
 • Studiets resultat
 • Forskernes fortolkning av resultatet

Intervensjonsundersøkelser med selentilskudd
Det er primært to typer humane studier: Observasjonsstudier og intervensjonsstudier. Den store forskjellen mellom observasjonsstudier og intervensjonsstudier er at forskerne kontrollerer bruken av den uavhengige variabel i intervensjonsstudier, men ikke i observasjonsstudier.

Den uavhengige variabel er den variabelen som skal testes. Det er det input som forskerne undersøker for å se om det medfører et statistisk sikkert resultat. Den avhengige variabel er så det målte resultat. Vanligvis er det målte resultatet en eller anden grad av økt eller redusert risiko for sykdom.

Intervensjonen: Tilskudd med selen
I de undersøkelsene vi ønsker å se nærmere på består intervensjonen av selentilskudd, og forskerne bestemmer typen og doseringen av tilskuddet, samt hvor hyppig det skal gis tilskudd. De analyserer deretter dataene for å se om intervensjonen (selentilskuddet) har hatt en statistisk signifikant virkning på noen aspekter av deltagernes helse, som placebo-tilskuddet ikke har.

De randomiserte kontrollerte studiene
Ikke engang randomiserte kontrollerte studier (Randomized Controlled Trials, RCT) er feilfrie og dermed i stand til at produsere upartiske resultater hver gang, men RCT representerer faktisk den mest vitenskapelige metoden vi har for å teste sikkerheten og effektiviteten av et kosttilskudd.

Den grunnleggende ideen bak RCT: Å eliminere feilkilder
Å randomisere studiet betyr at studiets deltagere tilfeldig tildeles en av to forskjellige grupper, en aktiv behandlingsgruppe eller en placebo-kontrollgruppe. De to gruppene skal være like med tanke på alder, kost, etnisitet, mosjon, aktivitet, kjønn, livsstil, medisinsk tilstand, og andre relevante, men potensielt forstyrrende variabler. Alt på betingelse av at antallet deltagere er rimelig stort. Den aktive behandlingen er i dette tilfelle selen, og den eneste variabelen som bør være forskjellen mellom den aktive behandlingsgruppen og placebo-kontrollgruppen.

Å gjøre studiet dobbelt-blindt betyr at hverken forskerne eller forsøksdeltagerne vet hvilke deltagere som får de aktive stoffene, og hvilke deltagere som får placebo-tilskudd før undersøkelsen er avsluttet, og forsøksprotokollens forsegling har blitt satt på. Ved å gjøre studiene dobbelt-blinde reduseres sannsynligheten for at placebo påvirker resultatet. Det er dog ikke alltid lett å gjøre studier med selentilskudd dobbelt-blinde, fordi noen selentilskudd har en meget karakteristisk lukt og smak.
Et kontrollert studie er et studie hvor noen av deltagerne tar et identisk placebo-tilskudd som ikke inneholder det aktive virkestoffet. Data fra placebo-kontrollgruppen skal vise hva som hadde skjedd hvis deltagerne i den aktive behandlingsgruppe ikke hadde tatt det aktive virkestoffet.

Et kontrollert studie er et studie hvor noen av deltagerne tar et identisk placebo-tilskudd som ikke inneholder det aktive virkestoffet. Data fra placebo-kontrollgruppen skal vise hva som hadde skjedd hvis deltagerne i den aktive behandlingsgruppe ikke hadde tatt det aktive virkestoffet.

Monopreparat eller antioksidant-cocktail
Det er naturligvis lettest å isolere virkningen av selentilskudd hvis selen er det eneste aktive stoffet i behandlingen. Hvis alle andre variabler har blitt kontrollert så kan man si at det er bevis for at selentilskuddet er årsaken til resultatet i behandlingsgruppen.

Noen ganger ønsker forskerne imidlertid å gi deres pasienter den best mulige behandlingen og i de tilfellene kombinerer de selentilskudd med andre antioksidanter i en antioksidant-cocktail. En typisk antioksidant-cocktail kan inneholde vitamin C og -E, betakaroten og sink, samt selen. Et annet veldokumentert kombinasjonstilskudd er kombinasjonen av koenzym Q10 og selen (mer om dette nedenfor).

Potensielle helsemessige fordeler av selentilskudd
Det bør være nok av materiale fra intervensjonsstudier på de mulige fordelene ved selentilskudd på følgende områder:

 • Kreft
 • Hjerte-karsykdom
 • Sykdom i skjoldbruskkjertelen
 • HIV/AIDS
 • Toksisitet fra kvikksølv, kadmium og bly
 • Graviditet
 • Diabetes

Selens synergiske harmoni med Koenzym Q10
Det svenske KiSel-10 studiet som ble avsluttet og utgitt i 2013 med oppfølgende publikasjoner i 2015, er et godt eksempel på et stort, velkontrollert studie. Forskerne fordelte eldre, hjemmeboende borgere i alderen 70 – 88 år til enten en placebogruppe eller en intervensjonsgruppe som mottok 200 mikrogram selen i form av SelenoPrecise-tabletter med selengjær, og 200 milligram Q10 i form av Bio-Quinon Gold Koenzym Q10 kapsler daglig i fem år.

Kombinasjonen av disse to tilskuddene reduserte risikoen for å dø av hjertesykdom betydelig med 54%. Dessuten opplevde studiets deltagere i den aktive selen / koenzym Q10 gruppen en signifikant forbedring av den biokjemiske markøren: NT-proBNP, som er en pålitelig indikator for graden av hjertesvikt.

Dette er spennende resultater for alle middelaldrende og eldre, som så lenge som mulig ønsker å unngå symptomer på hjertesvikt og sykdom i koronararteriene: Åndenød, tretthet, hjertebank og brystsmerter.

Vi kommer til å skrive mer om resultatene fra Kisel-10 studiet i kommende artikler på denne websiden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *